Чернооченско пред строителен бум след спечелен проект

Новини

Кметът на община Черноочене Айдън Осман подписа втори административен договор с изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ в София Живко Живков. Той е за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за рехабилитация на вътрешна улична мрежа, тротоари и принадлежностите към тях в населените места на територията на община Черноочене.
По спечеленият проект ще се асфалтират и благоустроят улиците по новият т. нар. „Квартал 4“ над административният център на общината. Освен обновяването на улиците там ще се оформят още паркови пространства и ще се монтира парково осветление.
В това населено място вече е изградена електропреносната , ,ВиК“ и канализационна мрежа, каза Айдън Осман. Общо в 6 населени места, а именно Пряпорец, Среднево, Петелово, Габрово, Комунига и Паничково ще се благоустроят и асфалтират пътните отсечки /улиците/, които имат непосредствена връзка с републиканската пътна мрежа, минаваща през тези села.
За реализиране на мероприятията по спечеленият проект Община Черноочене ще получи безвъзмездна финансова помощ в максимален размер на 1 134 929,30 лв. Средствата са по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

С реализирането и на други два амбициозни инфраструктурни проекта, които община Черноочене ще стартира през 2019 г. ще се придаде още по-съвременен облик на общинския център и населените места.
Във вече приетият от Общинският съвет бюджет за 2019 година и капиталов списък се предвижда изграждането на автогара в Черноочене и корекция на част от дере – с. Каблешково с участък от квартал на централното село. Това каза Айдън Осман. Осъществяването на проекта за автогара ще създаде съвременни условия и удобства на пътуващите по общинската, републиканската и международната транспортна мрежа.
Кметът на община Черноочене смята, че с реализацията на дейностите по проектите и постигане на определените резултати ще се създадат устойчиви ползи за цялото население на община Черноочене и не на последно място ще се подобри и привлекателността на района. „Ще се създадат условия, които биха могли да привлекат инвеститорите, което пък ще доведе до икономически растеж и повишаване на привлекателността за живеене в района“, каза още Айдън Осман. Той допълни, че в дългосрочен аспект постигнатият икономическия растеж, ще донесе социални и икономически ползи за обществото и населението.
Исмет ИСМАИЛ