Община Черноочене санира сградата на СУ „Хр. Смирненски“ със спечелен проект

Новини

От новата учебна година над 520 ученика от Средно училище „Христо Смирненски“ в Черноочее ще влязат в обновена сграда, съобщи кметът на община Черноочене Айдън Осман. Той подписа административен договор с изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ София Живко Живков за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за саниране и реконструкция на сградата. Максималният размер на средствата по спечеленият проект за реконструкция на СУ „Христо Смирненски“ в Черноочене, включващо модернизация и внедряване на енергийна ефективност на сградния фонд и благоустрояване на дворни площи е в размер на 962 794,92 лв. Безвъзмездна финансова помощ е по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
Предвижда се смяна на горивната инсталация за парното отопление с газ метан, саниране на сградата, подмяна на покривната конструкция и благоустрояване на двора на училището. Обновяването на горивната инсталация за последно е от 1999 г. През 2005 г. дървената е сменена с PVC-дограма.
„Целта е да бъдат постигнати най-високите европейски стандарти за енергоефективност и функционалност на средата за обучение и отдих на учениците. При липса на форсмажорни обстоятелства предвиждаме да приключим дейностите по реконструкция до началото на новата учебна година“, заяви Айдън Осман. Той допълни, че успешната реализация на проекта ще има огромно значение за задържането на младите хора и превръщането на училището в една от най-модерните образователни институции в региона.
В школото се обучават над 520 ученици от 1-ви до 12 клас. Със специализиран безплатен училищен превоз те се извозват от над 15 населени места от района на община Черноочене.
Исмет ИСМАИЛ