Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО:Удължаване срока на договор за наем на имот общинска собственост.

УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка с постъпила молба от АИПСМПНБ „Д-р Бирсен Реджеб – Ахмед “ ЕООД наемател по договор № 140 /27.07.2016 година за наем на общински имот – „Лекарски кабинет“ в с. Нови пазар, предоставен за ползване по предназначение ,предлагам на Общинския съвет на основание чл.21,ал.1,т. 8 от ЗМСМА, § 78, ал.2 от ПЗР от ЗОС, да приеме следното решение:

1. Дава съгласие за удължаване срока на договора за наем № 140 /27.07.2016 г., сключен с АИПСМПНБ “ д-р Бирсен Реджеб – Ахмед “ ЕООД , за общински имот-„Лекарски кабинет” в с. Нови пазар с полезна площ от 9,00 кв.м., за срок от 7 / седем / години считано от 18-07-2019 год.
2. Определя месечна наемна цена в размер на 54,41 лева без ДДС, считано от 18-07-2019 година.
3. Възлага на Кмета на общината в едномесечен срок от влизане в сила на настоящето решение да сключи анекс към договор № 140/27.07.2016 год.

Изготвил:
Ст.спец.“ПС“ – Й.Георгиев

Съгласувал:

Юрисконсулт:
/Н.Реджеб/

Директор дирекция „СА“:
/ К. Нешад /

КМЕТ НА ОБЩИНА:
/ АЙДЪН ОСМАН /