Покана

Покани за заседания

с. Черноочене, 16.04.2019 година

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:

На 23.04.2019 година /вторник/, от 14,00 часа, в салона на читалище „Пробуда” – с.Черноочене, редовно заседание на Общински съвет – Черноочене при следния

ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

1.Предложение от Бедрие Яшар Газиюмер-председател на ОбС- Черноочене, относно процедура по предлагане и избор на кандидати за съдебни заседатели при Районен съд-Кърджали за мандат 2020 г. – 2023 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
2.Докладна записка от Айдън Ариф Осман – кмет на общинаЧерноочене, относно одобрение изменение в Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ с пл.сн.№ 11, кв.2 и кв.10 по Кадастрално-регулационния план на с.Пчеларово, общ.Черноочене от 1980 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
3.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно приемане на Решение за определяне общински път KRZ 1430/І-5,
Николово-Черноочене/-с.Пчеларово-с.Минзухар-с.Драганово/ІІІ-5071/ като общински обект от първостепенно значение за община Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
4.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Черноочене през 2019 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
5.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
6.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно определяне на пазарни цени на имоти – частна общинска собственост за продажба.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
7.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно актуализиране на поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене за 2019 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
8.Докладна записка от Селями Бейсим Мустафа–зам. -кмет на община Черноочене, приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Черноочене през 2020 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
9.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването,поддръжката и експлоатацията чрез предоставянето под наем на язовир – общинска собственост в землище село Паничково.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

10.Допълнителни въпроси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС – ЧЕРНООЧЕНЕ:
/БEДРИЕ ГАЗИЮМЕР/