Докладна записка

Материали до ОбС

От Селями Бейсим Мустафа – Зам. кмет на Община Черноочене

ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за развитие на социални услуги в Община Черноочене през 2020 година.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно разпоредбите на чл.19, ал.2 и 3 от Закона за социално подпомагане, във връзка с чл. 36”а”, ал.3 и чл.36”б”, ал.4 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане общинския съвет ежегодно до 30 април приема Годишен план за развитие на социалните услуги на общинско равнище, заложени в Стратегията за развитие на социалните услуги в община Черноочене.
Предвид гореизложеното, предлагам на вниманието Ви да обсъдите и приемете следното
РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.12 от ЗМСМА, чл.19, ал.2 и 3 и чл.35 от Закона за социално подпомагане, във връзка с чл. 36”а”, ал.3 и чл.36”б”, ал.4 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, съгласувано с Дирекция „Социално подпомагане” и обществения съвет по социално подпомагане и услуги, Общински съвет – Черноочене приема Годишен план за развитие на социални услуги през 2020 година.

С уважение,
Селями Мустафа
Зам. кмет на Община Черноочене: ……………………….

g_plan_2019