Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването,поддръжката и експлоатацията чрез предоставянето под наем на язовир общинска собственост в землище село Паничково.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно чл.16, ал.1, от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, предлагам да бъде открита процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир общинска собственост в землище село Паничково чрез предоставяне им под наем. Предлагам на Общинският съвет –
с. Черноочене да приеме следното:

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 от ЗОС във връзка с чл.16, ал.1, от Наредбата за управление разпореждане с общинска собственост, §12, точка 2 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ бр.103/29.11.2013 г.), Общински съвет – Черноочене:
І. Дава съгласие да бъде открита процедура за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на воден обект публична общинска собственост чрез предоставянето им под наем :
– Воден обект с кад.№ 001224 с площ 5885,00 кв. м.,, в землището на с.Паничково с ЕКАТТЕ 55395 , при начална годишна наемна цена 85,00 лв. без ДДС.
ІІ. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите действия за избор на оператор чрез провеждане на публичен търг по реда на глава VІІ от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Черноочене.
1. Определя срок на договора за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на воден обект – 10 / десет / години.
2. Специфичните условия към участниците в търга да бъдат юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по реда на Търговски закон.
3. Определя следните договорни условия.
3.1. След подписване на договора за избор на оператор същия се задължава съгласно чл.50, ал.3,т.1 от Закона за водите да се снабди с разрешително за водовземане и / или за ползване на воден обект, което се издава от Кмета на община Черноочене по реда на чл.52,ал.1, т.3 от Закона за водите.
3.2. Операторът да спазва изискванията на Наредба 13 за условията и реда за осъществяване на техническа експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях,/приета с ДВ. бр. 17 от 2004 год., както и Правилника за правилна и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията на хидромелиоративната инфраструктура, приет с ДВ. бр.97 от 01.11.2004 година.
ІІІ. Датите за провеждане на първоначални и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Черноочене за провеждане на търгове за отдаване под наем на имот – общинска собственост.

Изготвил:

Йордан Георгиев – Ст. спец. „ПС”

Съгласували:
Юрисконсулт:
/Н. Реджеб/

Директор-дирекция “ОА”:
/Н.Салим/

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН
Кмет на Община Черноочене