Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Определяне на пазарни цени на имоти частна общинска собственост за продажба.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4; чл. 35, ал.1; чл. 41, ал. 2 от ЗОС във връзка с чл. 33, ал.1, т.1; чл. 34, ал.1 и чл.43 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, предлагам на Общинския съвет за обсъждане и определяне на пазарни цени и продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните имоти частна общинска собственост:
1. Незастроен неурегулиран поземлен имот с пл. сн. №5 в кв. 17 с площ 369,00 кв. м. по плана на с. Пряпорец, общ. Черноочене, оценен от независим лицензиран експерт оценител цена на 5 501,00 лв. /пет хиляди петстотин и един лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №437/02.04.2019 г.
2. Незастроен неурегулиран поземлен имот с пл. сн. №400 в кв. 12 с площ 202,00 кв. м. по плана на с. Комунига, общ. Черноочене, оценен от независим лицензиран експерт оценител цена на 3 500,00 лв. /три хиляди и петстотин лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №435/08.03.2019 г.
3. Незастроен урегулиран поземлен имот VІІІ в кв. 14 с площ 660,00 кв. м. по плана на с. Пряпорец, общ. Черноочене, оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 8 000,00 лв. /осем хиляди лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №342/20.05.2005 г.

Предвид гореизложеното предлагам Общинския съвет да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4; чл. 35, ал.1; чл. 41, ал. 2 от ЗОС във връзка с чл. 33, ал.1, т.1; чл. 34, ал.1 и чл.43 от НРПУРОС на Общински съвет – Черноочене, определя пазарни оценки за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните имоти частна общинска собственост и ДМА:
1. Незастроен неурегулиран поземлен имот с пл. сн. №5 в кв. 17 с площ 369,00 кв. м. по плана на с. Пряпорец, общ. Черноочене, оценен от независим лицензиран експерт оценител цена на 5 501,00 лв. /пет хиляди петстотин и един лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №437/02.04.2019 г.
2. Незастроен неурегулиран поземлен имот с пл. сн. №400 в кв. 12 с площ 202,00 кв. м. по плана на с. Комунига, общ. Черноочене, оценен от независим лицензиран експерт оценител цена на 3 500,00 лв. /три хиляди и петстотин лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №435/08.03.2019 г.
3. Незастроен урегулиран поземлен имот VІІІ в кв. 14 с площ 660,00 кв. м. по плана на с. Пряпорец, общ. Черноочене, оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 8 000,00 лв. /осем хиляди лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №342/20.05.2005 г.

Изготвил:

Ст. сп. „ОС”
/С. Юмер/

Съгласували:
Юрисконсулт:
/Н. Реджеб/
Директор-дирекция “ОА”:
/Н. Салим/

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА