Предложение

Материали до ОбС

от Бедрие Яшар Газиюмер-Председател
на Общински съвет – Черноочене

Относно: Процедура по предлагане и избор на кандидати за съдебни заседатели при Районен съд-Кърджали за мандат 2020 г. – 2023 г.

Уважаеми дами и господа общински съветници!

В Общински съвет-Черноочене има постъпило писмо с изх.№553 от 19.03.2019 година на Окръжен съд – Кърджали.
На 12.12.2019 година изтича мандатът на действащите съдебни заседатели при Районен съд – Кърджали.В тази връзка Общинският съвет трябва да започне процедура по избора на кандидати за съдебни заседатели за новия мандат 2020-2023 година.
На основание чл.67а от Закона за съдебната власт и чл.7 от Наредба №7 от 28.09.2017 г. за съдебните заседатели, издадена от Висшия съдебен съвет, Общото събрание на съдиите от Окръжен съд-Кърджали, проведено на 18.03.2019 година, определи броя на съдебните заседатели за новия мандат, за районните съдилища от съдебния район на Кърджалийския окръжен съд, които следва да бъдат предложени от съответните общински съвети. Съгласно това решение Общински съвет-Черноочене трябва да предложи 8 кандидати за съдебни заседатели за Районен съд- Кърджали.
Предвид сроковете и навременното приключване на процедурата по предлагане и избор на кандидати за съдебни заседатели предлагам на вниманието на Общинския съвет следното проекто-решение:

l.На основание чл.21, ал.1, т.1 и т.23 от ЗМСМА и чл.44 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Черноочене, във връзка с чл.68 от Закона за съдебната власт, Общински съвет – Черноочене реши:
1.Създава временна комисия за изготвяне на предложенията за съдебни заседатели за Районен съд-Кърджали за мандат 2020-2023 година, в следния състав:

– Сезгин Мехмед Местан -председател на временната комисия;
– Себахат Мехмед Мехмед –член;
– Мехмед Ниази Емин -член;
– Недрет Мехмед Мехмед –член;
– Гюлтен Ахмед Реджеб -член.

2.Възлага на комисията, след проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели и изготвяне на доклад, да направи предложенията си пред Общинския съвет не по-късно от края на м.юни.
3.Срокът за подаване на необходимите документи от страна на кандидатите за съдебни заседатели е 31.05.2019 година.
4.Датата на изтичане на мандата на действащите съдебни заседатели е 12.12.2019 година.

Председател на ОбС:
/Бедрие Газиюмер/