Обява

Търгове

На основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед №166 от
04. 04. 2019 г. на Кмета на община Черноочене Решение №37/05.06.2014 г.; №80/30.08.2018 г.; №94/31.10.2018 г.; №16/29.01.2019 г. и №27/05.03.2019 г. на Об С – Черноочене.

ОБЯВЯВАМ:

Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 25.04.2019 г. от 10,00 часа в салона на Народно читалище ”Пробуда 1952” в обл. Кърджали, с. Черноочене за:
І. За продажба на:
1. Незастроен поземлен имот с пл. сн. №86 с площ 1200,00 кв. м. по плана на с. Свободиново, общ. Черноочене, с начална тръжна цена 9805,00 лв. /девет хиляди осемстотин и пет лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №184/29.07.2014 г.
2. Незастроен поземлен имот с пл. сн. №87 с площ 1660,00 кв. м. по плана на с. Свободиново, общ. Черноочене, с начална тръжна цена 13 747,00 лв. /тринадесет хиляди седемстотин четиридесет и седем лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №185/29.07.2014 г.
3. Незастроен поземлен имот с №100,1 в урбанизираната територия на с. Ночево, общ. Черноочене обл. Кърджали с площ 2 944,00 кв. м., с начална тръжна цена 8830,00 лв. /осем хиляди осемстотин и тридесет лв. и 00 ст./. без ДДС. Актуван с акт за частна общинска собственост №406/12.09.2018 г.
4. Незастроен неурегулиран поземлен имот с пл. сн. №188 в кв. 28 с площ 470,00 кв. м. по плана на с. Черноочене – Среднево, общ. Черноочене, с начална тръжна цена 9 588,00 лв. /девет хиляди петстотин осемдесет и осем лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №427/10.12.2018 г.
5. Две обособени помещения с обща застроена площ 41,00 кв. м. находящи се в западната част на втория етаж на двуетажна масивна сграда в УПИ ІV-10, кв. 14 с пл. сн. №10 по плана на с. Черноочене, общ. Черноочене, с начална тръжна цена 6 800,00 лв. /шест хиляди и осемстотин лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №432/15.02.2019 г.
6. Незастроен урегулиран поземлен имот Х- 23 в кв. 24, пл. сн. №23 с площ 308,00 кв. м. по плана на с. Черноочене, общ. Черноочене, с начална тръжна цена 5532,00 лв. /пет хиляди петстотин тридесети два лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №430/15.02.2019 г.
ІІ. Учредяване право на строеж:
1. Ограничено вещно право на строеж за застроено петно № 1 от УПИ V, кв.4, с площ 21,75 м. кв., по плана на село Паничково, община Черноочене, област Кърджали, с начална тръжна цена 402,00 лв. /Четиристотин и два лева и 00 ст./ без ДДС. Актуван с АЧОС № 152 от 13.02.2014 година.
2. Ограничено вещно право на строеж за застроено петно № 2 от УПИ V, кв.4, с площ 21,00 м. кв., по плана на село Паничково, община Черноочене, област Кърджали, с начална тръжна цена 388,00 лв. / Триста осемдесет и осем лева и 00 ст./ без ДДС. Актуван с АЧОС № 152 от 13.02.2014 година.
3. Ограничено вещно право на строеж за застроено петно № 3 от УПИ V, кв.4, с площ 21,00 м. кв., по плана на село Паничково, община Черноочене, област Кърджали, с начална тръжна цена 388,00 лв. /Триста осемдесет и осем лева и 00 ст./ без ДДС. Актуван с АЧОС № 152 от 13.02.2014 година.
4. Ограничено вещно право на строеж за застроено петно № 4 от УПИ V, кв.4, с площ 21,00 м. кв., по плана на село Паничково, община Черноочене, област Кърджали, с начална тръжна цена 388,00 лв. /Триста осемдесет и осем лева и 00 ст./ без ДДС. Актуван с АЧОС № 152 от 13.02.2014 година.
5. Ограничено вещно право на строеж за застроено петно № 5 от УПИ V, кв.4, с площ 21,75 м. кв., по плана на село Паничково, община Черноочене, област Кърджали, с начална тръжна цена 402,00 лв. / Четиристотин и два лева и 00 ст./ без ДДС. Актуван с АЧОС № 152 от 13.02.2014 година.
ІІІ. Отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд за срок от десет стопански години.
1. Поземлен имот с идентификатор 68566.99.150 в с. Средска, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 4753 кв. м., ТПТ – земеделска, НТР – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 47,53 лв.
2. Поземлен имот с идентификатор 68566.99.204 в с. Средска, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1263 кв. м., ТПТ – земеделска, НТР – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 12,63 лв.
3. Поземлен имот с идентификатор 68566.99.113 в с. Средска, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 4183 кв. м., ТПТ – земеделска, НТР – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 41,83 лв.
4. Поземлен имот с идентификатор 68566.99.88 в с. Средска, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1309 кв. м., ТПТ – земеделска, НТР – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 13,09 лв.
5. Поземлен имот с идентификатор 68566.99.283 в с. Средска, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 2068 кв. м., ТПТ – земеделска, НТР – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 20,68 лв.
6. Поземлен имот с идентификатор 68566.99.56 в с. Средска, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1125 кв. м., ТПТ – земеделска, НТР – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 11,25 лв.
7. Поземлен имот с идентификатор 68566.99.65 в с. Средска, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 2324 кв. м., ТПТ – земеделска, НТР – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 23,24 лв.
8. Поземлен имот с идентификатор 68566.99.71 в с. Средска, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 2846 кв. м., ТПТ – земеделска, НТР – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 28,46 лв.
9. Поземлен имот с идентификатор 68566.99.92 в с. Средска, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 3703 кв. м., ТПТ – земеделска, НТР – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 37,03 лв.
10. Поземлен имот с идентификатор 68566.99.152 в с. Средска, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 20,41 кв. м., ТПТ – земеделска, НТР – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 20,41 лв.
11. Поземлен имот с идентификатор 68566.99.154 в с. Средска, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 23,39 кв. м., ТПТ – земеделска, НТР – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 23,39 лв.
12. Поземлен имот с идентификатор 68566.99.208 в с. Средска, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 14,54 кв. м., ТПТ – земеделска, НТР – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 14,54 лв.
13. Поземлен имот с идентификатор 68566.99.157 в с. Средска, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1985 кв. м., ТПТ – земеделска, НТР – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 19,85 лв.
14. Поземлен имот с идентификатор 68566.99.132 в с. Средска, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1054 кв. м., ТПТ – земеделска, НТР – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 10,54 лв.
15. Поземлен имот с идентификатор 29252.10.646 в с. Женда, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 2506 кв. м., ТПТ – земеделска, НТР – ливада, категория на земята при неполивни условия – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 25,06 лв.
16. Поземлен имот с идентификатор 29252.10.648 в с. Женда, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 485 кв. м., ТПТ – земеделска, НТР – ливада, категория на земята при неполивни условия – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 4,85 лв.
17. Поземлен имот с идентификатор 29252.10.650в с. Женда, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 727 кв. м., ТПТ – земеделска, НТР – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 7,27 лв.
18. Поземлен имот с идентификатор 29252.10.594 в с. Женда, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 5302 кв. м., ТПТ – земеделска, НТР – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 53,02 лв.
19. Поземлен имот с идентификатор 29252.10.619 в с. Женда, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 2078 кв. м., ТПТ – земеделска, НТР – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 20,78 лв.
20. Поземлен имот с идентификатор 29252.10.622 в с. Женда, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1631 кв. м., ТПТ – земеделска, НТР – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 16,31 лв.
21. Поземлен имот с идентификатор 29252.10.499 в с. Женда, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 442 кв. м., ТПТ – земеделска, НТР – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 4,42 лв.
22. Поземлен имот с идентификатор 29252.10.541 в с. Женда, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1671 кв. м., ТПТ – земеделска, НТР – изоставена орна нива, категория на земята при неполивни условия – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 16,71 лв.
23. Поземлен имот с идентификатор 29252.10.494 в с. Женда, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 16408 кв. м., ТПТ – земеделска, НТР – изоставена орна нива, категория на земята при неполивни условия – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 1643,,08 лв.
24. Поземлен имот с идентификатор 29252.10.462 в с. Женда, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 3,98 кв. м., ТПТ – земеделска, НТР – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 3,98 лв.
25. Поземлен имот с идентификатор 29252.10.465 в с. Женда, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1801 кв. м., ТПТ – земеделска, НТР – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 18,01 лв.
26. Поземлен имот с идентификатор 29252.10.347 в с. Женда, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 4933 кв. м., ТПТ – земеделска, НТР – изоставена орна нива, категория на земята при неполивни условия – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 49,33 лв.
27. Поземлен имот с идентификатор 29252.10.365 в с. Женда, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 2834 кв. м., ТПТ – земеделска, НТР – изоставена орна нива, категория на земята при неполивни условия – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 28,34 лв.
28. Поземлен имот с идентификатор 29252.10.360 в с. Женда, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 46602 кв. м., ТПТ – земеделска, НТР – ливада, категория на земята при неполивни условия – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 466,02 лв.
Тръжната документация се продава в Информационния център на община Черноочене до 16,00 часа на 22.04.2019 г. на цена 10,00 лв. без ДДС.
Заявления от кандидатите за участие се приемат в Информационния център на община Черноочене до 16,00 часа на 24.04.2019 г.
Кандидатите за участие в търга да внасят депозитна вноска в размер 30 % върху началната тръжна цена в касата на общината или по банкова сметка на общината – „Инвестбанк“ АД, ФЦ Хасково, офис Кърджали, IBAN:BG69IORT80313307000003; BIC:IORTBGSF.
Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и съгласуване с общинската администрацията.

АЙДЪН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА