Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Приемане на Решение за определяне общински път KRZ 1430/І-5, Нико-лово-Черноочене/-с.Пчеларово-с.Минзухар-с.Драганово/ІІІ-5071/ като общински обект от първостепенно значение за община Черноочене.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Моля на сесия, Общински съвет – с.Черноочене , на основание чл.17, ал.1, т.2 и т.6 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.8 и ал.9 от ЗОС и чл.4, ал.1, буква “ж” от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост и влязъл в сила Общ устройстен план на община Черноочене, за процедурата по отстраняване на явна фактическа грешка в Кадастралната карта и Кадастралните регистри /КККР/ на неурбанизираната територия на землище с.Минзухар, отнасяща се до неотразен в Кадастралната карта участък от общински път KRZ 1430/І-5, Николово-Черноочене/-с.Пчеларово-с.Минзухар-с.Драганово/ІІІ-5071/, попадащ в горска територия Държавен горски фонд с идентификатор 48307.93.9 и идентификатор 48307.0.22, при което се засягат съответно 1536.5 кв.м. и 402.15кв.м. горски територии и провеждане на процедура пред МЗХГ по чл.78, ал.4, т.2 за обект по чл.73, ал.5 от Закона за горите /безвъзмездно изключване от ДГФ за обекти от първостепенно общинско значение/, и във връзка с §5, т.73 от ДР на ЗУТ да приеме РЕШЕНИЕ за определяне на общински път KRZ 1430/І-5, Николово-Черноочене/-с.Пчеларово-с.Минзухар-с.Драганово/ІІІ-5071/ като общински обект от първостепенно значение за община Черноочене.

С УВАЖЕНИЕ ,

КМЕТ НА ОБЩИНА:
/А. ОСМАН /
с.Черноочене
април, 2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е – Проект

Общинския съвет – с.Черноочене , на основание чл.17, ал.1, т.2 и т.6 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.8 и ал.9 от ЗОС и чл.4, ал.1, буква “ж” от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост и влязъл в сила Общ устройстен план на община Черноочене, и във връзка с §5, т.73 от ДР на ЗУТ , за провеждане на процедура за отстраняване на явна фактическа грешка в Кадастралната карта и Кадастралните регистри /КККР/ на неурбанизираната територия на землище с.Минзухар, общ.Черноочене, отнасяща се до неотразен в Кадастралната карта участък от общински път KRZ 1430/І-5, Николово-Черноочене/-с.Пчеларово-с.Минзухар-с.Драганово/ІІІ-5071/, попадащ в горска територия Държавен горски фонд с идентификатор 48307.93.9 и идентификатор 48307.0.22, при което се засягат съответно 1536.5 кв.м. и 402.15кв.м. горски територии , прие следното Решение:
1.Общински път KRZ 1430/І-5, Николово-Черноочене/-с.Пчеларово-с.Минзухар-с.Драганово/ІІІ-5071/ е общински обект от първостепенно значение за община Черноочене.