Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО:Одобрение изменение в Подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване за ПИ с пл.сн.№ 11, кв.2 и кв.10 по Кадастрално-регулаци-
онния план на с.Пчеларово,общ.Черноочене от 1980год.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Моля на сесия на Общинския съвет на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 , ал.1 и чл.136, ал.1 от Закона за устройство на територията и Решение на ЕСУТ при общ.Черноочене, Протокол №2/27.02.2019г., т.5 да се вземе Решение за одобрение изменение в Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за имот с пл.сн. №11, кв.2 и кв.10 по Кадастрално-регулационния план на с.Пчеларово,общ.Черноочене от 1980год., с което от поземлен имот с пл.сн.№11 се образуват два урегулирани поземлени имота – УПИ І в кв.2 и УПИ ХІІ в кв.10, като вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие с имотните граници. Имотите се устройват в зона за ниско етажно жилищно застрояване /Жм /с височина до 10м, 3 ет., с устройствени показатели Плътност до 60%, Кинт до 1.2 , Оз мин 40% .

С УВАЖЕНИЕ !
КМЕТ НА ОБЩИНА:
/А. ОСМАН /

 

РЕШЕНИЕ /ПРОЕКТ/

Общинския съвет Черноочене на основание чл.21, ал.1, т.11, и ал.2 от
ЗМСМА във връзка с чл.129 , ал.1 и чл.136, ал.1 от Закона за устройство на територията, ЗУТ приема следното решение:
1. Одобрява изменение в Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за имот с пл.сн. №11, кв.2 и кв.10 по Кадастрално-регулационния план на с.Пчеларово,общ.Черноочене от 1980год., с което от поземлен имот с пл.сн.№11 се образуват два урегулирани поземлени имота – УПИ І в кв.2 и УПИ ХІІ в кв.10, като вътрешните им регулационни линии се поставят в съответствие с имотните граници и се предвиждат за застрояване в зона Жм /височина до 10м, 3 ет./ с устройствени показатели Плътност до 60%, Кинт до 1.2 , Оз мин 40% .

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ Б. ГАЗИЮМЕР /