Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Съгласуване позицията на представителят на община Черноочене на отложено редовно заседание, насрочено за 25.03.2019 год. от 13.30 часа на Общото събрание на „Асоциация по ВиК – Кърджали“.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С писмо с изх. № АВиК – 01- 170 от 23.01.2019 год., Областния управител на област Кърджали, в качеството си на Председател на „Асоциация по В и К – Кърджали”, беше свикал редовно заседание на общото събрание на Асоциацията на 05.03.2019 год. от 13.30 часа в Областна администрация, но поради промяна на стойността на общите разходи по проекта, заложена в § 5.5 от Допълнителното споразумение №1, сумата от 62 06 178,67 лева с ДДС се увеличава с 5 686 211,58 лева и става 67 782 390,25 лева с ДДС, поради което се взе решение за отлагане.
Новото заседание е насрочено за 25.03.2019 год. от 13.30 часа с писмо с изх. № АВиК-01-170-7 от 05.03.2019 год. на Областния управител на област Кърджали, в качеството си на Председател на „Асоциация по В и К – Кърджали”, като запазва дневния ред и ни уведомява, че за направените от общините предложения за промяна на част от Допълнителното споразумение ще бъде изпратено писмо до МРРБ и МОСВ за становище.
С писмо с техен изх. № АВиК-01-170-12 от 15.03.2019 г. , във връзка с направените предложения за допълнения на проекта на споразумение №1, Областния управител на област Кърджали, в качеството си на Председател на „Асоциация по В и К – Кърджали” насрочи работна среща, която се проведе на 18.03.2019 г. На срещата областния управител се обърна към общините и съобщи, че предложенията за допълнения по проекта на споразумение са пратени в МРРБ, но поради краткото време за взимане на решения, породени от сроковете за кандидатстване по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и невъзможност министерството да отговори навреме, помоли съответните общински съвети да приемат проекто споразумение №1 в предложения вид, а на следващи заседания допълненията да са елемент на разглеждане и вземане на решения.
Предвид гореизнесеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите и във връзка с писмо с Изх. № АВиК-01-170-7 от 05.03.2019 год. за свикване на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, предлагам Общински съвет да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

1. ОПРЕДЕЛЯ Ферхад Шабанали Ферхад– заместник кмет на община Черноочене за заместващ представителя на Община Черноочене в Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, при невъзможност на титуляра да участва в насроченото за 25.03.2019 год. от 13.30 часа на заседание на Общото събрание на Асоциацията.
2. Дава мандат на Айдън Ариф Осман- кмет на община Черноочене качеството му на представител на община Черноочене в Общото събрание на Асоциацията за представяне на позицията на общината по точките от дневния ред на заседанието, насрочено за 25.03.2019 год. от 13.30 часа.

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН
/Кмет на община Черноочене/