Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Определяне на пазарни цени на имоти частна общинска собственост за продажба.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4; чл. 35, ал.1; чл. 41, ал. 2 от ЗОС във връзка с чл. 33, ал.1, т.1; чл. 34, ал.1 и чл.43 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, предлагам на Общинския съвет за обсъждане и определяне на пазарни цени и продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните имоти частна общинска собственост:
1. Незастроен неурегулиран поземлен имот с пл. сн. №188 в кв. 28 с площ 470,00 кв. м. по плана на с. Черноочене – Среднево, общ. Черноочене, оценен от независим лицензиран експерт оценител цена на 9 588,00 лв. /девет хиляди петстотин осемдесет и осем лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №427/10.12.2018 г.
2. Две обособени помещения с обща застроена площ 41,00 кв. м. находящи се в западната част на втория етаж на двуетажна масивна сграда в УПИ ІV-10, кв. 14 с пл. сн. №10 по плана на с. Черноочене, общ. Черноочене, оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 6 800,00 лв. /шест хиляди и осемстотин лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №432/15.02.2019 г.
3. Незастроен урегулиран поземлен имот Х- 23 в кв. 24, пл. сн. №23 с площ 308,00 кв. м. по плана на с. Черноочене, общ. Черноочене, оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 5 532,00 лв. /пет хиляди петстотин тридесети два лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №430/15.02.2018 г.

Предвид гореизложеното предлагам Общинския съвет да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4; чл. 35, ал.1; чл. 41, ал. 2 от ЗОС във връзка с чл. 33, ал.1, т.1; чл. 34, ал.1 и чл.43 от НРПУРОС на Общински съвет – Черноочене, определя пазарни оценки за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните имоти частна общинска собственост и ДМА:
1. Незастроен неурегулиран поземлен имот с пл. сн. №188 в кв. 28 с площ 470,00 кв. м. по плана на с. Черноочене – Среднево, общ. Черноочене, оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 9 588,00 лв. /девет хиляди петстотин осемдесет и осем лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №427/10.12.2018 г.
2. Две обособени помещения с обща застроена площ 41,00 кв. м. находящи се в западната част на втория етаж на двуетажна масивна сграда в УПИ ІV-10, кв. 14 с пл. сн. №10 по плана на с. Черноочене, общ. Черноочене, оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 6 800,00 лв. /шест хиляди и осемстотин лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №432/15.02.2019 г.
3. Незастроен урегулиран поземлен имот Х- 23 в кв. 24, пл. сн. №23 с площ 308,00 кв. м. по плана на с. Черноочене, общ. Черноочене, оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 5 532,00 лв. /пет хиляди петстотин тридесети два лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №430/15.02.2018 г.

Изготвил:

Ст. сп. „ОС”
/С. Юмер/

Съгласували:
Юрисконсулт:
/Н. Реджеб/
Директор-дирекция “ОА”:
/Н. Салим/

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА