Покана

Покани за заседания

с. Черноочене, 26.02.2019 година

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:

На 05.03.2019 година /вторник/, от 14,00 часа, в салона на читалище „Пробуда” – с.Черноочене, редовно заседание на Общински съвет – Черноочене при следния

ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладна записка от Айдън Ариф Осман – кмет на общинаЧерноочене, относно приемане на Общински план за младежта 2019 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
2.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно приемане на Решение за изработване на Подробен устройствен план -план за улична регулация/ ПУП – ПУР / – отбивка от улица /участъка от общинския път KRZ2448/KRZ1432,Черноочене-Житница/ -Каблешково, намиращ се в урбанизирана територия с идентификатор №000428 по КВС на з-ще с.Каблешково, общ.Черноочене/ за осигуряване достъп до земеделските земи, намиращи се вдясно при влизане в с.Каблешково, предвидени в Общия устройствен план /ОУП / на общ. Черноочене за застрояване след промяна на предназначенето им, Решение за право на преминаване през общиския терен в урбанизирана територия с иден- тификатор №000428 за достъп в имоти УПИ ІІІ-438 и УПИ ІV-439 в з-ще с.Каблешково, граничещи със същата урбанизирана территория и във връзка с разрешението за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация / ПУП – ПУР /- Решение за предварително
съгласие за предоставяне на необходимата за транспортен достъп площ от общинския терен в урбанизирана територия с идентификатор №000428 по КВС на з-ще с.Каблешково, общ.Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
3.Докладна записка от Айдън Ариф Осман – кмет на общинаЧерноочене, относно издаване на запис на заповед от кмета на община Минерални бани в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие“ във връзка със сключено Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016 г. за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на територията на общините Минерални бани и Черноочене по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, сключено между Управляващите органи на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. /ПРСР 2014 – 2020 г./, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. /ОПИК 2014 – 2020 г./ и СНЦ „Местна инициативна група – Минерални бани и Черноочене“ /МИГ Минерални бани – Черноочене/.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
4.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене,
относно кандидатстване на Община Черноочене с проектно предложение по процедура BG05М9OР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент ІІ“ по приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, инвестиционен приоритет № 3 „Подобряване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес”, на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година, финансирана от ЕСФ.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
5.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно продажба на застроен поземлен имот на собственик на законно построена сграда в имот – частна общинска собственост по експертна пазарна оценка.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

6.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно продажба на застроен поземлен имот на собственик на законно построена сграда в имот – частна общинска собственост по експертна пазарна оценка.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
7.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Черноочене през 2019 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
8.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
9.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно прекратяване на съсобственост в имот-частна общинска собственост.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
10.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно определяне на пазарни цени на имоти – частна общинска собственост за продажба
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
11.Допълнителни въпроси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС – ЧЕРНООЧЕНЕ:
/БEДРИЕ ГАЗИЮМЕР/