Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Кандидатстване на Община Черноочене с проектно предложение по процедура BG05М9OР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент ІІ“ по приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, инвестиционен приоритет № 3 „Подобряване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес”, на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020 година , финансирана от ЕСФ.

УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ,

В края на 2018 година Агенцията за социално подпомагане обяви процедура за подбор на проекти по операция BG05М9OР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент ІІ“ по приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, инвестиционен приоритет № 3 „Подобряване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес”, на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020 година. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е изчислен на базата на индикативен брой потребители, който за община Черноочене е 41 и формира безвъзмездна финансова помощ в размер на 90 095,04 лева като сумата покрива всички допустими разходи. Срокът за реализация на проектите е до края на 2023 година, а БФП за осигуряване на интегрирани здравно-социални услуги се предоставя за срок от 12 календарни месеца до 2 часа дневно на всяко лице с индикирана потребност.
Общата цел на операцията е подобряването на качеството на живот и възможността за социално вкючване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ материален и кадрови капацитет за предоставянето им.
Специфичната цел на операцията е да се изгради модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове, като се осигури надграждане на резултатите по Проект „Социални услуги за независим живот”, реализиран от община Черноочене през 2016-2017 година.
Социалните услуги, които през 2019 година се предлагат в община Черноочене и са ориентирани към хора от гореспомената група, са следните:
1. Социални услуги, предлагани от Защитено жилище с. Патица и защитено жилище село Минзухар;
2. Социална услуга „Личен асистент”, предлагана от община Черноочене на 64 лица от целевата група, финансирана по ПМС 344/ 21.12.2018 година с краен срок на предлагане на услугата 31.08.2019 година.
Настоящото проектно предложение ще даде възможност да бъде продължена дейността на „Център за социални услуги в домашна среда” като бъдат задоволени нуждите на минимум 50 потребители от община Черноочене да получат качествена и адекватна на нуждите им интегрирана здравно-социална услуга в размер на до 2 часа дневно. Предлаганата в момента социална услуга „Личен асистент” след 01.09.2019 година ще се предоставя съгласно разпоредбите на Закона за личната помощ и не е пречка за получаване на интегрирана здравно-социална услуга по настоящото проектно предложение, а именно: за социална подкрепа; за помощ при комунално-битови дейности; здравни услуги и психологическа подкрепа.
Съгласно Насоките за кандидатстване основно изискване при подаване на проектните предложения е да се представи решение на Общинския съвет за:
1. за съгласие да бъде подадено проектно предложение по процедурата;
2. да бъде осигурена устойчивост съгласно Плана за действие за периода 2018-2021 година на Националната стратегия за дългосрочна грижа.

В тази връзка предлагам на ОбС – с. Черноочене да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :
На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.18, ал.1, т.2 от Закона за социално подпомагане, чл.52 и чл.53, т.2 от ЗОС, Общински съвет – Черноочене

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие Община Черноочене да кандидатства с проектно предложение по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05М9OР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент ІІ „, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година.
2. Дава съгласие да бъде осигурена устойчивост на предлаганата интегрирана здравно-социална услуга на 5% от индикирания брой потребители за срок от 3 месеца.
3. Дава съгласие помещението на „Център за социални услуги в домашна среда” да бъде използвано за целите на настоящото проектно предложение;
4. Възлага на Кмета на Община Черноочене да изготви и подаде в срок проектно предложение за кандидатстване по схема за безвъзмездна помощ BG05М9OР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент ІІ „, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година.

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН
Кмет на Община Черноочене