Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО:Приемане на Решение за изработване на Подробен устройствен план – план за улична регулация/ ПУП – ПУР / – отбивка от улица /участъка от общинския път KRZ2448/KRZ1432,Черноочене-Житница/ -Каблешково, намиращ се в урбанизирана територия с идентификатор №000428 по КВС на з-ще с.Каблешково, общ.Черноочене/ за осигуряване достъп
до земеделските земи, намиращи се вдясно при влизане в с.Каблешково, предвидени в Общия устройствен план /ОУП / на общ. Черноочене за застрояване след промяна на предназначенето им, Решение за право на преминаване през общиския терен в урбанизирана територия с иден-
тификатор №000428 за достъп в имоти УПИ ІІІ-438 и УПИ ІV-439 в з-ще с.Каблешково, граничещи със същата урбанизирана территория и във връзка с разрешението за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация / ПУП – ПУР /- Решение за предварително
съгласие за предоставяне на необходимата за транспортен достъп площ от общинския терен в урбанизирана територия с идентификатор №000428 по КВС на з-ще с.Каблешково, общ.Черноочене

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Моля на основание чл.21, ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 и ал.5 от Закона за устройство на територията и във връзка с предвиденото в ОУП на община Черноочене застрояване в земеделските земи , намиращи се вдясно от пътя при влизане в с.Каблешково след промяна на предназначението им, Общинския съвет – с.Черноочене да разреши изработването на проект на Подробен устройствен план – План за улична регулация / ПУП – ПУР/ за отбивка от улицата, представляваща част от общински път KRZ2448 /KRZ1432,Черноочене-Житница/-Каблешково в урбанизи-раната територия с идентификатор №000428 по КВС на з-ще с.Каблешково, да разреши право на преминаване през общинския терен в урбанизираната територия с идентификатор №000428 по КВС на з-ще с.Каблешково за достъп в имоти УПИ ІІІ-438 и УПИ ІV-439 в з-ще с.Каблешково, граничещи със същата урбанизирана територия и във връзка с разрешението за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация / ПУП – ПУР /, да приеме решение за предварително съгласие за предоставяне на необходимата площ от общинския терен в урбанизирана територия

с идентификатор №000428 по КВС на з-ще с.Каблешково, общ.Черноочене за транпортен достъп , която отбивка от улицата след одобрението на проекта Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ ще придобие статут на публична общинска собственост.

Приложение: 1. Извадка от Общия устройствен план на общ. Черноочене
2. Извадка от КВС на з-ще с.Каблешково, общ.Черноочене

С уважение,
Кмет на община :
/А. Осман /

с.Черноочене,
февруари, 2019год.