Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Черноочене

Програми и стратегии

(приета с Решение на Общински съвет-Черноочене 04 от 29.01.2019 г.)

programa_01_2019