Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Взимане на решение за съгласие „ВиК“ ООД град Кърджали да внесе проектни предложения в МОСВ в съответствие с изискванията на Насоките за кандидатстване по процедурата, одобрени със Заповед № РД-ОП-68/20.07.2018 г. на УО на ОПОС 2014-2020.

Уважаеми дами и господа общински съветници,

В общинска администрация постъпи писмо с изх. № 53 от 22.01.2019 година от управителя на „ВиК“ ООД град Кърджали, с което ни уведомява, че „ВиК“ ООД гр. Кърджали, е получила покана за участие в процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. с обща стойност на проекта 62 096 178,67 лв, при 12,92% съфинансиране от „ВиК“ ООД град Кърджали.
Проектното предложение по обекти, което ни предоставя „ВиК“ ООД град Кърджали, които се предвижда да се финансират по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.” са за агломерации над 10 000 еквивалент жители, както следва:
– Реконструкция на ПСПВ Енчец;
– Реконструкция на магистрален водопровод на ВС Боровица от с. Ненково до ПСПВ Енчец;
– Реконструкция на главните водопроводи на ВС Боровица от ПСПВ Енчец до НР 13000м3 и до НР 5000м3;
– Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на
гр. Кърджали;
– Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на
гр. Момчилград;
– Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа на кв. Гледка и кв. Горна Гледка, агл. Кърджали;
– Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа на с. Резбарци, агл. Кърджали;
– Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа на кв. Прилепци, агл. Кърджали;
– Изграждане на нова входна шахта и укрепващо съоръжение на дюкер под р. Арда.
В тази връзка, съгласно Насоки за кандидатстване по процедурата, одобрени със Заповед № РД-ОП-68/20.07.2018 г. на УО на ОПОС 2014-2020 е необходимо да бъде представено решение за кандидатстване по процедурата и съгласие за кандидатстване по процедура пред финансова институция /Европейска Банка за Възстановяване и Развитие и др./ за осигуряване на финансови средства, необходими за изпълнението на проекта на едноличния собственик на капитала на общото събрание на съдружниците, където община Черноочене е собственик на 3% от капитала на „ВиК“ ООД град Кърджали.
Във връзка с гореизложеното на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с насоките за кандидатстване по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г., предлагам общинския съвет да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Дава съгласие „ВиК“ ООД град Кърджали да кандидатства по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по Оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г.“.
2. Дава съгласие „ВиК“ ООД град Кърджали да кандидатства по процедура пред финансова институция /Европейска Банка за Възстановяване и Развитие и др./ за осигуряване на финансови средства, необходими за изпълнението на проекта.

С уважение,
Айдън Осман
Кмет на Община Черноочене