Съобщение

Съобщения

Комисията за провеждане на конкурса, назначена със заповед на кмета на общината № 09/ 08.01.2019 година, в състав:
Председател: инж.Месру Мюмюн – секретар на община
Членове: 1. Кенан Нешад – директор дирекция „СА“
2. Наим Реджеб – юрисконсулт
3. арх. Стоянка Куюмджиева – председател на РК на КАБ гр. Кърджали
4. арх. Радосвета Хаджиева – представител на САБ гр. Кърджали
5. Юмюгюл Фейзула – ст. специалист „Човешки ресурси“

Определи дата за провеждане на конкурс – 29.01.2019г. от 10.00 часа, в стая №7 на общинска администрация.

Председател на конкурсната комисия: /п/
Секретар на община Черноочене /инж. Месру Мюмюн/