Покана

Покани за заседания

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:

На 29.01.2019 година /вторник/, от 14,00 часа, в салона на читалище „Пробуда” – с.Черноочене, редовно заседание на Общински съвет – Черноочене при следния

ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладна записка от Бедрие Яшар Газиюмер-председател на ОбС- Черноочене, относно приемане на План за дейността на ОбС – Черноочене през 2019 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
2.Докладна записка от Бедрие Яшар Газиюмер-председател на ОбС- Черноочене, относно отчет за дейността на Общински съвет –Черноочене и на неговите комисии за периода от началото на м.юли до края на м.декември 2018 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
3.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно изменение и допълнение на Наредба №2 от 14.02.2008 г. за определяне размера на местните данъци на територията на община Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

4.Докладна записка от Айдън Ариф Осман – кмет на общинаЧерноочене, относно проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Черноочене за 2019 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
5.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
6.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно предоставяне на мери и пасища от общински поземлен фонд на Община Черноочене за ползване от земеделските стопани-животновъди през стопанската 2019/2020 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
7.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене,
относно приемане бюджета на Община Черноочене за 2019 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
8.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно определяне размера на основните месечни заплати на кмета на общината и на кметовете на населени места, считано от 01.01.2019 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
9.Докладна записка от Селями Бейсим Мустафа–зам. -кмет на община Черноочене, относно приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

10.Допълнителни въпроси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС – ЧЕРНООЧЕНЕ:
/БEДРИЕ ГАЗИЮМЕР/