Докладна записка

Материали до ОбС

От Бедрие Яшар Газиюмер, Председател на ОбС – Черноочене

ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет –Черноочене и на неговите комисии за периода от началото на м.юли до края на м.декември 2018 година

Уважаеми дами и господа общински съветници !

Съгласно чл.27, ал.6 от ЗМСМА, председателят на общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии.
В изпълнение на тази разпоредба предлагам на вашето внимание отчет за дейността на Общински съвет – Черноочене и на неговите комисии за периода от началото на м. юли до края на м. декември 2018 година.

Уважаеми общински съветници !
Дами и господа !

През периода юли-декември 2018 година Общински съвет –Черноочене проведе общо 4 заседания съответно на следните дати:

– 19.07.2018 година;
– 30.08.2018 година;
– 31.10.2018 година;
– 18.12.2018 година.

За отчетния период няма отложени или провалени заседания на Общинския съвет поради липса на кворум.
Към Общински съвет – Черноочене има изградени пет постоянни комисии, както следва:
1. Комисия по финанси и бюджет, общинска собственост и стопанска политика.
2.Комисия по устройство на територията, благоустрояване на населените места и инфраструктура:
3.Комисия по законност, обществен ред и административно обслужване.
4.Комисия по образование, култура, социални дейности, спорт и туризъм.
5.Комисия по здравеопазване, екология и опазване на околната среда.

През отчетния период са проведени съвместни заседания на постоянните комисии към ОбС – Черноочене, както следва:
1.Комисия по финанси и бюджет, общинска собственост и стопанска политика – 4;
2.Комисия по устройство на територията,благоустрояване на населените места и инфраструктура – 4;
3.Комисия по законност, обществен ред и административно обслужване – 4;
4.Комисия по образование, култура, социални дейности, спорт и
туризъм – 4;
5.Комисия по здравеопазване, екология и опазване на околната среда – 4.

Проведено е 1 заседание на ПК за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси във връзка със запознаване на членовете на комисията с Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси, и за изготвяне и приемане на Доклад до Председателя на ОбС – Черноочене относно декларациите по ЗПКОНПИ.
През периода юли – декември 2018 година са приети общо 52 решения на Общинския съвет, които са свързани с разрешаването на проблеми от различно естество, а именно:
– общински бюджет – 8;
– стопанисване и управление на общинската собственост – 35;
– дейност на Общинския съвет – 3;
– в сферата на образованието – 5;
– други – 1.

Взаимоотношенията с кмета на общината като орган на изпълнителната власт в общината са нормални, което предполага добра атмосфера и нормално функциониране на Общинския съвет. Няма отхвърлено предложение на кмета на общината, било за разглеждане, било за приемане като решение на общинската сесия. Съгласно чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА кметът на общината организира изпълнението на актовете на общинския съвет. От страна на кмета на общината няма върнати за ново обсъждане актове на Общинския съвет.
Със Заповед № РД- 09-208/21.09.2018 год. на Областния управител на област с административен център гр.Кърджали е оспорено като незаконосъобразно Решение №88 от 30.08.2018 година на Общински съвет-Черноочене, пред Административен съд – Кърджали.

Уважаеми дами и господа
общински съветници !

Предлагам на вашето внимание следното

проекто – решение :

На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Черноочене приема отчета за дейността си и за работата на постоянните комисии за периода от м. юли до края на м. декември 2018 година.

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1.Справки – 2 броя;
2.Приложение – 1 брой.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЧЕРНООЧЕНЕ:
(БЕДРИЕ ГАЗИЮМЕР)

ПРИЛОЖЕНИЯ:

spravka_zasedania

spravki

spravki_pk