Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Определяне на пазарна цена на имот частна общинска собственост за продажба.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4; чл. 35, ал.1; чл. 41, ал. 2 от ЗОС във връзка с чл. 33, ал.1, т.1; чл. 34, ал.1 и чл.43 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, предлагам на Общинския съвет за обсъждане и определяне на пазарна цена и продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост:
1. Поземлен имот с идентификатор 14221.81.85 в с. Габрово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 2 954,00 кв. м., Трайно предназначение на територията – урбанизирана. Начин на трайно ползване – За съоръжение от друг вид провод. е оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 38 587,00 лв. /тридесет и осем хиляди петстотин осемдесет и седем лв. и 00 ст./. без ДДС. Актуван с акт за частна общинска собственост №426/10.12.2018 г.

Предвид гореизложеното предлагам Общинския съвет да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4; чл. 35, ал.1; чл. 41, ал. 2 от ЗОС във връзка с чл. 33, ал.1, т.1; чл. 34, ал.1 и чл.43 от НРПУРОС на Общински съвет – Черноочене, определя пазарна оценка за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост:
1. Поземлен имот с идентификатор 14221.81.85 в с. Габрово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 2 954,00 кв. м., Трайно предназначение на територията – урбанизирана. Начин на трайно ползване – За съоръжение от друг вид провод. е оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 38 587,00 лв. /тридесет и осем хиляди петстотин осемдесет и седем лв. и 00 ст./. без ДДС. Актуван с акт за частна общинска собственост №426/10.12.2018 г.

Изготвил:
Ст. сп. „ОС”
/С. Юмер/
Съгласували:
Юрисконсулт:
/Н. Реджеб/
Директор-дирекция “ОА”:
/Н. Салим/

С уважение,
АЙДЪН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА