Покана

Покани за заседания

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:

На 18.12.2018 година / вторник /, от 14,00 часа, в салона на читалище „Пробуда” – с.Черноочене, редовно заседание на Общински съвет – Черноочене при следния

ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно aктуализация на Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Черноочене (2017 – 2020)
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
2.Докладна записка от Айдън Ариф Осман- кмет на община Черноочене, относно безвъзмездно предоставяне на общински недвижим имот за управление на Агенция за социално подпомагане – Регионална дирекция за социално подпомагане- Кърджали.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
3.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Черноочене през 2018 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
4. Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
5.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно актуализация на Бюджета на Община Черноочене за 2018 година и актуализиране поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене за 2018 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
6.Докладна записка от Айдън Ариф Осман- кмет на община Черноочене, относно приемане на План-сметка за дейностите по управление на отпадъците в Община Черноочене през 2019 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
7.Допълнителни въпроси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС – ЧЕРНООЧЕНЕ:
/БEДРИЕ ГАЗИЮМЕР/