Обява

Търгове

На основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед № 888 от
14 .11.2018 г. на Кмета на община Черноочене, Решение №37/05.06.2014 г.; №40/28.04.2016 г.; №30/04.04.2017; №09/30.01.2018 г.; №32/12.03.2018 г.; №80/30.08.2018 г. и №94/31.10.2018 г. на Об С – Черноочене.

ОБЯВЯВАМ:

Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 10.12.2018 г. от 10,00 часа в салона на Народно читалище ”Пробуда 1952” в обл. Кърджали, с. Черноочене за:
І. За продажба на:
1. Незастроен УПИ VІ в кв. 1 с площ 548,00 кв. м. по плана на с. Комунига, общ. Черноочене, с начална тръжна цена 6832,00 лв. /шест хиляди осемстотин тридесет и два лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №371/31.01.2018 г.
2. Втори етаж с площ 152,00 кв. м. от двуетажна масивна стоманобетонна сграда в УПИ І, кв. 19 с пл. сн. №176 по плана на с. Комунига, общ. Черноочене, с начална тръжна цена 13 062,00 лв. /тринадесет хиляди шестдесет и два лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №192/13.10.2014 г.
3. Незастроен УПИ ХХІІ в кв. 4 с площ 300,00 кв. м. по плана на с. Комунига, общ. Черноочене, с начална тръжна цена 3 214,00 лв. /три хиляди двеста и четиринадесет лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №272/21.03.2017 г.
4. Незастроен поземлен имот №100,1 в урбанизираната територия на с. Ночево, общ. Черноочене обл. Кърджали с площ 2 944,00 кв. м., с начална тръжна цена 8830,00 лв. /осем хиляди осемстотин и тридесет лв. и 00 ст./. без ДДС. Актуван с акт за частна общинска собственост №406/12.09.2018 г.
ІІ. Учредяване право на строеж:
1. Ограничено вещно право на строеж за застроено петно № 1 от УПИ V, кв.4, с площ 21,75 м. кв., по плана на село Паничково, община Черноочене, област Кърджали, с начална тръжна цена 402,00 лв. /Четиристотин и два лева и 00 ст./ без ДДС. Актуван с АЧОС № 152 от 13.02.2014 година.
2. Ограничено вещно право на строеж за застроено петно № 2 от УПИ V, кв.4, с площ 21,00 м. кв., по плана на село Паничково, община Черноочене, област Кърджали, с начална тръжна цена 388,00 лв. / Триста осемдесет и осем лева и 00 ст./ без ДДС. Актуван с АЧОС № 152 от 13.02.2014 година.
3. Ограничено вещно право на строеж за застроено петно № 3 от УПИ V, кв.4, с площ 21,00 м. кв., по плана на село Паничково, община Черноочене, област Кърджали, с начална тръжна цена 388,00 лв. /Триста осемдесет и осем лева и 00 ст./ без ДДС. Актуван с АЧОС № 152 от 13.02.2014 година.
4. Ограничено вещно право на строеж за застроено петно № 4 от УПИ V, кв.4, с площ 21,00 м. кв., по плана на село Паничково, община Черноочене, област Кърджали, с начална тръжна цена 388,00 лв. /Триста осемдесет и осем лева и 00 ст./ без ДДС. Актуван с АЧОС № 152 от 13.02.2014 година.
5. Ограничено вещно право на строеж за застроено петно № 5 от УПИ V, кв.4, с площ 21,75 м. кв., по плана на село Паничково, община Черноочене, област Кърджали, с начална тръжна цена 402,00 лв. / Четиристотин и два лева и 00 ст./ без ДДС. Актуван с АЧОС № 152 от 13.02.2014 година.
ІІІ. Избор на оператор за възлагане на стопанисване, поддръжка и експлоатация на общински водни обекти:
1. Воден обект в имот с №001001, находящ се в землището на с. Ново селище, ЕКАТТЕ-52153, НТП-язовир с площ 24,896 дка. с начална годишна наемна цена 480,00 лв. без ДДС.
2. Срок на договора за избор на оператор за възлагане, стопанисването, поддръжката и експлоатацията на водни обекти – 10 /Десет/ години.
3. Специфичните условия към участниците в търга: Да бъдат юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по реда на Търговския закон.
4. Определям следните договорни условия:
4.1. След подписване на договора за избор на оператор същият се задължава съгласно чл.50, ал.3,т.1 от Закона за водите да се снабди с разрешително за водовземане и/или за ползване на воден обект, което се издава от Кмета на община Черноочене по реда на чл.52,ал.1, т.3 от Закона за водите.
4.2. Операторът да спазва изискванията на Наредба 13 за условията и реда за осъществяване на техническа експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, приета с ДВ. бр. 17 от 2004 год., както и Правилника за правилна и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията на хидромелиоративната инфраструктура, приет с ДВ. бр.97 от 01.11.2004 година.
ІV. Отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд за срок от десет стопански години.
1. Поземлен имот с идентификатор 03410.10.314 с. Бели вир, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 5404 кв. м., ТПТ – земеделска, НТР – нива, категория на земята при неполивни условия – осма, с начална тръжна годишна наемна цена – 59,50 лв.
Тръжната документация се продава в Информационния център на община Черноочене до 16,00 часа на 03.12.2018 г. на цена 10,00 лв. без ДДС.
Заявления от кандидатите за участие се приемат в Информационния център на община Черноочене до 16,00 часа на 05.12.2018 г.
Кандидатите за участие в търга да внасят депозитна вноска в размер 30 % върху началната тръжна цена в касата на общината или по банкова сметка на общината – „Инвестбанк“ АД, ФЦ Хасково, офис Кърджали, IBAN:BG69IORT80313307000003; BIC:IORTBGSF.
Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и съгласуване с общинската администрацията.

АЙДЪН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА