Община Черноочене осигури работа на още 10 души с увреждания

Новини

Още 10 души с трайни увреждания започват работа в общинската администрация Черноочене и кметствата в района. Благодарение на одобрена заявка на община Черноочене по проект BG05М90РО01-1.005-0001 „Обучения и заетост“, на Агенцията по заетостта, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за назначените ще имат осигурена работа за срок от 24 месеца.

Бенефициентите на тази втора схема са безработни с трайни увреждания на възраст над 29 г., регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта. „Целта е да се даде допълнителна възможност за устойчива заетост на една от най-уязвимите групи на пазара на труда, като по този начин се предотврати изпадането й в продължителна безработица, загубата на трудови умения и социалната изолация“, заяви кметът Айдън Осман.

Припомняме, че по друга схема на същата програма в началото на ноември 7 младежи на възраст до 29 години с трайни увреждания започнаха работа в Чернооченско.

Исмет ИСМАИЛ