Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Черноочене за 2018

Програми и стратегии

(приета с Решение на Общински съвет-Черноочене № 07 от 30.01.2018 г. ; изм. и доп. с Решение №14 от 30.01.2018 г.; изм. и доп. с Решение №29 от 12.03.2018 г. .;изм. и доп. с Решение №30 от 12.03.2018 г.; изм. и доп. с Решение №39 от 10.04.2018 г.; изм. и доп. с Решение №47 от 29.05.2018г.; изм. и доп. с Решение №66 от 19.07.2018 г.; изм. и доп. с Решение №78 от 30.08.2018 г.; изм. и доп. с Решение №86 от 30.08.2018 г.;изм. и доп. с Решение №92 от 31.10.2018 г.;изм. и доп.с Решение №96 от 31.10.2018 г.)

programa_razporejdane_imoti_31_10_2018_96