Младежи с увреждания започват работа в Черноочене

Новини

От началото на месец ноември 7 младежи с трайни увреждания на възраст до 29 г. започват работа в общинската администрация и кметствата в района, съобщи кметът на община Черноочене Айдън Осман.

Благодарение на одобрена заявка на община Черноочене по проект BG05М90РО01-1.005-0001 „Обучения и заетост за младите хора“, компонент II на Агенцията по заетостта, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Инициатива за младежка заетост назначените ще имат осигурена работа за срок от 24 месеца.

Бенефициентите на проекта са безработни младежи с трайни увреждания на възраст до 29 г. включително, регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта.

Целта е да се даде допълнителна възможност за устойчива заетост на една от най-уязвимите групи на пазара на труда, като по този начин се предотврати изпадането й в продължителна безработица, загубата на трудови умения и социалната изолация.

Исмет ИСМАИЛ