Покана

Покани за заседания

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:

На 31.10.2018 година / сряда /, от 14,00 часа, в салона на читалище „Пробуда” – с.Черноочене, редовно заседание на Общински съвет – Черноочене при следния

ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладна записка от Бедрие Яшар Газиюмер-председател на ОбС- Черноочене, относно приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
2.Докладна записка от Айдън Ариф Осман- кмет на община Черноочене, относно aктуализация на Бюджета на Община Черноочене за 2018 година и актуализиране поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене за 2018 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
3.Докладна записка от Айдън Ариф Осман- кмет на община Черноочене, относно приемане на решение за удължаване срока на плащане на временния безлихвен заем на СНЦ „МИГ Минерални бани – Черноочене“ по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020год., приет съгласно Решение № 51/15.05.2017 година от Общински съвет – Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
4.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Черноочене през 2018 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
5.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
6.Докладна записка от Айдън Ариф Осман- кмет на община Черноочене, относно определяне на пазарна цена на имот -частна общинска собственост за продажба.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
7.Докладна записка от Айдън Ариф Осман- кмет на община Черноочене, относно преминаване на подземни кабелни електронни съобщителни линии, между селата:с.Лясково и с.Петелово; с.Божурци, с.Бели вир, с.Черноочене и с.Железник; с.Пряпорец,с.Драганово,с.Вождово,с.Бостанци и с.Минзухар; в сервитута на общински пътища на територията на община Черноочене, област Кърджали, за изграждане на подземна кабелна електронна съобщителна мрежа.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
8.Допълнителни въпроси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС – ЧЕРНООЧЕНЕ:
/БEДРИЕ ГАЗИЮМЕР/