Обява

Търгове

На основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед № 728 от 10.09.2018 г. на Кмета на община Черноочене, Решение №37/05.06.2014 г.; №29/12.03.2018 г.; № 14/30.01.2018 г., № 32/12.03.2018 г., №66/19.07.2018 г., и
№ 80 /30.08.2018 г., на Об С – Черноочене.

ОБЯВЯВАМ:

Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 02.10.2018 г. от 10,00 часа в салона на Народно читалище ”Пробуда 1952” в обл. Кърджали, с. Черноочене за:

І. Продажба на имоти:
1. Незастроен УПИ VІ в кв. 1 с площ 548,00 кв. м. по плана на с. Комунига, общ. Черноочене, с начална тръжна цена 6832,00 лв. /шест хиляди осемстотин тридесет и два лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №371/31.01.2018 г.
2. Втори етаж с площ 152,00 кв. м. от двуетажна масивна стоманобетонна сграда в УПИ І, кв. 19 с пл. сн. №176 по плана на с. Комунига, общ. Черноочене, с начална тръжна цена 13 062,00 лв. /тринадесет хиляди шестдесет и два лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №192/13.10.2014 г.
3. Поземлен имот с пл.сн.№14, в кв.8 по плана на село Паничково,община Черноочене, област Кърджали, с площ 2130,00 м.кв., застроен с едноетажна масивна сграда със застроена площ от 408,00 м.кв., с начална тръжна цена
15 433,00 лв. / Петнадесет хиляди четиристотин тридесет и три лева/ без ДДС. Актуван с АЧОС № 140 от 30.09.2013 година.
4. Ограничено вещно право на строеж за застроено петно № 1 от УПИ V, кв.4, с площ 21,75 м.кв., по плана на село Паничково,община Черноочене, област Кърджали, с начална тръжна цена 402,00 лв. /Четиристотин и два лева и 00 ст./ без ДДС. Актуван с АЧОС № 152 от 13.02.2014 година.
5. Ограничено вещно право на строеж за застроено петно № 2 от УПИ V, кв.4, с площ 21,00 м.кв., по плана на село Паничково,община Черноочене, област Кърджали, с начална тръжна цена 388,00 лв. / Триста осемдесет и осем лева и 00 ст./ без ДДС. Актуван с АЧОС № 152 от 13.02.2014 година.
6. Ограничено вещно право на строеж за застроено петно № 3 от УПИ V, кв.4, с площ 21,00 м.кв., по плана на село Паничково,община Черноочене, област Кърджали, с начална тръжна цена 388,00 лв. /Триста осемдесет и осем лева и 00 ст./ без ДДС. Актуван с АЧОС № 152 от 13.02.2014 година.
7. Ограничено вещно право на строеж за застроено петно № 4 от УПИ V, кв.4, с площ 21,00 м.кв., по плана на село Паничково,община Черноочене, област Кърджали, с начална тръжна цена 388,00 лв. /Триста осемдесет и осем лева и 00 ст./ без ДДС. Актуван с АЧОС № 152 от 13.02.2014 година.
8. Ограничено вещно право на строеж за застроено петно № 5 от УПИ V, кв.4, с площ 21,75 м.кв., по плана на село Паничково,община Черноочене, област Кърджали, с начална тръжна цена 402,00 лв. / Четиристотин и два лева и 00 ст./ без ДДС. Актуван с АЧОС № 152 от 13.02.2014 година.

ІІ. Отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд за срок от десет стопански години.
1. Поземлен имот с №006512 в землището на с. Комунига с ЕКАТТЕ 38176, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 9,133 дка., НТП: нива, категория на земята – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 91,33 лв.
2. Поземлен имот с №000326 в землището на с. Драганово с ЕКАТТЕ 23114, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 9,816 дка., НТП: нива, категория на земята – осма, с начална тръжна годишна наемна цена – 107,98 лв.
Утвърждавам тръжна документация за участие в търга.
Тръжната документация да се продава в Информационния център на община Черноочене до 16,00 часа на 26.09.2018 г. на цена 10,00 лв. без ДДС.
Заявления от кандидатите за участие да се приемат в Информационния център на община Черноочене до 16,00 часа на 28.09.2018 г.
Кандидатите за участие в търга да внасят депозитна вноска в размер 30 % върху началната тръжна цена в касата на общината или по банкова сметка на общината – „Инвестбанк“ АД, ФЦ Хасково, офис Кърджали, IBAN: BG69IORT80313307000003 ; BIC: IORTBGSF.
Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и съгласуване с общинската администрацията.

АЙДЪН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА