Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Продажба на застроен поземлен имот на собственик на законно построена сграда в имот частна общинска собственост по експертна пазарна оценка.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В администрацията на Община Черноочене е постъпило заявление за закупуване от „Шаран “ ЕООД – собственик на законно построената сграда в имот частна общинска собственост.
В съответствие с изискванията на чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и изготвена оценка от оценител, член на КНОБ, за пазарната стойност на имота.
Предлагам на Общинския съвет на основание чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост да определи пазарната цена на имота и на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 3 от ЗОС във връзка с чл. 35, ал. 5 от НРПУРОС да приеме решение за продажба на право на собственост за УПИ І, кв. 16, с площ 418 кв. м. по КРП на с. Черноочене, общ. Черноочене, обл. Кърджали, на собственика на законно построената сграда в имота, актуван с акт за частна общинска собственост №271/10.11.2004 г., по оценка на независим лицензиран експерт оценител на цена 7 487,00 лв. /Седем хиляди четиристотин осемдесет и седем лв./ без ДДС.

Предвид изложеното предлагам на Общинския съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Общински съвет – Черноочене на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 3 от ЗОС, във връзка с чл. 35, ал. 5 от НРПУРОС определя пазарната цена за продажбата на право на собственост за УПИ І, кв. 16, с площ 418 кв. м. по КРП на с. Черноочене,, общ. Черноочене, обл. Кърджали, актуван с акт за частна общинска собственост № 271/10.11.2004 г., на “ Шаран “ ЕООД – собственик на законно построената сграда в имота, на пазарна цена 7 487,00 лв. /Седем хиляди четиристотин осемдесет и седем лв./ без ДДС.
Възлага на Кмета на Община Черноочене да сключи договор за продажба.

Изготвил:

Ст. сп. „ОС”
/Й.Георгиев/

Съгласували:
Юрисконсулт:
/Н. Реджеб/

Директор-дирекция “ОА”:
/Н. Салим/

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА