Покана

Покани за заседания

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:

На 30.08.2018 година /четвъртък/, от 14,00 часа, в салона на читалище „Пробуда” – с.Черноочене, редовно заседание на Общински съвет – Черноочене при следния

ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладна записка от Айдън Ариф Осман- кмет на община Черноочене, относно информация за изпълнението на бюджета, отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз за първото шестмесечие на 2018 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
2.Докладна записка от Селями Бейсим Мустафа–зам.-кмет на община Черноочене, относно мрежата на учебно-възпитателните заведения в община Черноочене, област Кърджали, за учебната 2018/2019 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
3.Докладна записка от Селями Бейсим Мустафа–зам.-кмет на община Черноочене, относно предложение за включване в списъка със защитените училища на територията на община Черноочене за учебната 2018/2019 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
4.Докладна записка от Селями Бейсим Мустафа–зам.-кмет на община Черноочене, относно предложение за включване в Списъка на средищните училища на територията на община Черноочене за учебната 2018/2019 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
5.Предложение от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно включване на детските градини в списъка на средищните детски градини за учебната 2018/2019 г. в община Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
6.Предложение от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно включване на детските градини в списъка на защитени детски градини за учебната 2018/2019 г. в община Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
7.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Черноочене през 2018 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
8.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
9.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно определяне на пазарни цени на общински имоти за продажба.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
10.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП – ПЗ/ на имот №000324 по КВС на землище с.Каблешково, общ. Черноочене, собственост на Нермин Мюмюн Мюмюн и Гюлнадие Мюмюн Ферад за построяване на жилищна сграда.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
11.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП – ПЗ/ на имот №000139 по КВС на землище с.Каблешково , общ. Черноочене, собственост на наследниците на Юсеин Рюстемов Мехмедов за построяване на жилищни сгради.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
12. Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП – ПЗ/ на имоти №000081 и №000337 по КВС на землище с.Каблешково , общ. Черноочене, собственост на Юсеин Шабан Мехмед от с.Каблешково за построяване на жилищна сграда.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
13.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно промяна на характера на собствеността от публична в частна за имот в село Ночево.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

14.Допълнителни въпроси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС – ЧЕРНООЧЕНЕ:
/БEДРИЕ ГАЗИЮМЕР/