Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на реда и начина за отглеждане на кучета на територията на община Черноочене

Наредби

/приета с Решение № 65/ 22.12.2006 г. на ОбС – Черноочене , изм. с Решение 213/13.07.2018 г. на КАС/

 

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1./1/. Настоящата Наредба регламентира реда и изискванията за регистриране, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Черноочене.

Наредбата не се отнася за кучетата на: МВР и други организации на бюджетна издръжка използващи специални кучета.

Чл.2. Собствениците на кучета носят гражданска и административно – наказателна отговорност за действията на стопанисваните от тях кучета.

РАЗДЕЛ II

РЕГИСТРАЦИЯ НА КУЧЕТА

Чл.3./1/. /отм. с Решение № 213/13.07.2018 г./

/2/. /отм. с Решение № 213/13.07.2018 г./

Чл.4. Регистрацията на кучета е двустепенна и включва ветеринарно-медицинска и административна регистрация.

Чл.5. Ветеринарно-медицинската регистрация се извършва от държавните ветеринарни органи или от лицензирани специалисти по ред определен от Закона за ветеринарно–медицинската дейност и се съпровожда от задължителна имунопрофилактика.

Чл.6./1/. Административната регистрация се извършва от упълномощени служители на Община Черноочене при представяне на следните документи:

 Документ за ветеринарно – медицинска регистрация

 Документ за платена такса по Наредба №1 на ОбС – Черноочене

/2/. На база представените документи се извършва вписване в специален регистър, който съдържа следните данни:

 Регистрационен номер;

 Име на собственика;

 Данни за кучето според представените документи – име, възраст, порода, пол и отличителни белези;

 Цел на отглеждане;

 Постоянно местопребиваване;

 Други, ако има такива;

/3/. Въз основа на извършената регистрация се издава специален талон с регистрационния номер на кучето, име на собственика, постоянно местопребиваване и отличителни белези

/4/. Регистрацията е пожизнена, а при смърт, смяна на собственика или адреса се извършва актуализация в регистъра в срок до един месец.

/5/. Никой не може да използва талона на едно куче за друго такова.

/6/. Ако бъде загубен или унищожен талона се издава нов срещу платена такса.

Чл.7. Собствениците на кучета заплащат годишна такса, в размер определен от Общински съвет – Черноочене съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Чл.8.  /изм. с Решение № 213/13.07.2018 г./  Освобождават се от такса кучета които се използват за научноизследователски и медицински цели, кучета на инвалиди.

Чл.9./1/. Таксата се заплаща в срок до 31 Март на годината за която се отнася или заедно с подаването на декларацията /когато кучето е придобито след тази дата срещу оформен имунизационен картон/.

/2/. За кучетата придобити през текущата година, таксата се заплаща в размер равен на една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.

Чл.10. Срещу заплащане Общината издава документ за платена такса за календарната година.

РАЗДЕЛ III

СТОПАНИСВАНЕ НА КУЧЕТА

Чл.11. Собствениците на кучета са длъжни да се отнасят към тях с грижата на добри стопани: да не ги изоставят, да се грижат за здравето им и да ги отглеждат съобразно физиологичните им нужди и санитарно-хигиенни изисквания.

Чл.12./1/. Разходката на кучетата става с нашийник и повод, а агресивните и едри породи с намордник.

/2/. Куче без един от реквизитите: нашийник, повод, обозначителен знак за регистрационен талон, квитанция за платена годишна такса и също така ако не е придружено от собственика се счита за безстопанствено.

/3/. При разходка на кучетата собствениците им са длъжни да осигурят пълна безопасност за живота, психическото и физическото здраве на гражданите.

Чл.13.Забранява се:

 Допускането и престоя на кучета в магазини и обществени сгради;

 Преминаването и престоя на кучета през детски площадки през терените около детските ясли и градини и училищни дворове;

– Допускането на кучета на обществени места предназначени за отдих, места за спортна и лечебна дейност;

 Всякакво свободно пускане на кучета извън разрешените за тях места;

 Отглеждането на повече от две кучета от един собственик в един жилищен блок;

 Отглеждането на куче, което с поведението си системно безпокои живеещите в съседство хора.

Чл.14./1/. Собствениците на кучета могат да ги пускат свободно да се разхождат извън населените места,в собствения си двор/но не в общ двор на жилищна кооперация и там където дворната площ е за общо ползване/ и на местата определени за тази цел обозначени с табели.

/2/. Общината може да определи периоди през които всички кучета трябва да бъдат завързани.Тези периоди ще бъдат въведени за да се заловят бездомните кучета и ще бъдат с продължителност не-повече от 10 дни и няма да бъдат повече от 5 за всяка календарна година.

Чл.15./1/. Кучета ухапали или наранили човек или животно се отвеждат незабавно във ветеринарната служба където се изолира и преглежда.

/2/. Собственикът на куче, за което е потвърдено че има бяс и/или е ухапало човек, заплаща на пострадалия всички медицински разходи породени от ухапването.

/3/. Кучета за които се установи, че са болни и не подлежат на лечение се унищожават съгласно ЗВМД.

РАЗДЕЛ IV

КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Чл.16./1/. Контрола по настоящата Наредба се извършва от общинските и ветeринарно–медицински органи, органите на РПУ-Кърджали, както и други лица определени със заповед на Кмета, които съставят актове за установяване на нарушенията по настоящата Наредба.

/2/. Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Черноочене.

Чл.17./1/. Наказва се с глоба от 20 до 300 лева физическо лице, което наруши наредбата.

/2/. За нарушения на наредбата от юридически лица се налагат санкции в размер от една до пет минимални работни заплати обявени за страната.

/3/. На местонарушението контролните органи могат да налагат и глоби в размер от 10 лева, като на нарушителя се издава документ за заплатената такса.

Чл.18. Налага се глоба от 20 лева на собственик на куче, който дори и след писмено предупреждение отказва да направи регистрация.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  1. По смисъла на тази Наредба кучетата се класифицират като:

а/ Регистрирани – собственост на юридически или физически лица, записани в регистъра на Общината

б/ Нерегистрирани – собственост на обитателите на жилището, в което живеят, но без регистрация

в/ Безстопанствени – родени като такива или изоставени от собствениците, които не обитават дом, ферма или специално определено място за тях

г/ Загубени – регистрирани, свободно движещи се извън мястото за живеене

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящата Наредба се издава на основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 6 ал. 1 от ЗМДТ и чл. 174 на ЗВМД.