Обява

Търгове

На основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед № 620 /24.07.2018 г. на Кмета на община Черноочене, Решение №37/05.06.2014 г.; №09/30.01.2018 г.; №29/12.03.2018 г.; № 32/12.03.2018 г.,№47/29.05.2018 г. и №66/19.07.2018 г.на Об С – Черноочене.

ОБЯВЯВАМ:

Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 14.08.2018 г. от 10,00 часа в салона на Народно читалище ”Пробуда 1952” в обл. Кърджали, общ. Черноочене, с. Черноочене за:
І. Продажба на имоти:

1. Незастроен УПИ V в кв. 1 с площ 574,00 кв. м. по плана на с. Комунига, общ. Черноочене, с начална тръжна цена 7156,00 лв. /седем хиляди сто петдесет и шест лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №370/31.01.2018 г.
2. Незастроен УПИ VІ в кв. 1 с площ 548,00 кв. м. по плана на с. Комунига, общ. Черноочене, с начална тръжна цена 6832,00 лв. /шест хиляди осемстотин тридесет и два лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №371/31.01.2018 г.
3. Незастроен УПИ ІІІ в кв. 37 с площ 460,00 кв. м. по плана на с. Комунига, общ. Черноочене, обл. Кърджали, с начална тръжна цена 6 434,00 лв. /шест хиляди четиристотин тридесет и четири лв. и 00 ст./ без ДДС. Акт за частна общинска собственост №295/30.10.2017 г.
4. Втори етаж с площ 152,00 кв. м. от двуетажна масивна стоманобетонна сграда в УПИ І, кв. 19 с пл. сн. №176 по плана на с. Комунига, общ. Черноочене, с начална тръжна цена 13 062,00 лв. /тринадесет хиляди шестдесет и два лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №192/13.10.2014 г.

ІІ. Отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд за срок от десет стопански години.

1. Поземлен имот с №170010 в землището на с. Пчеларово с ЕКАТТЕ 58829, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 4,192 дка., НТП: нива, категория на земята – седма, с начална тръжна годишна наемна цена – 54,50 лв.
2. Поземлен имот с №006518 в землището на с. Комунига с ЕКАТТЕ 38176, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 4,192 дка., НТП: нива, категория на земята – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 91,33 лв.
3. Поземлен имот с №006550 в землището на с. Комунига с ЕКАТТЕ 38176, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1,177 дка., НТП: нива, категория на земята – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 11,77 лв.
4. Поземлен имот с №010100 в землището на с. Яворово с ЕКАТТЕ 87165, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1,511 дка., НТП: нива, категория на земята – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 15,11 лв.

Утвърждавам тръжна документация за участие в търга.

Тръжната документация да се продава в Информационния център на община Черноочене до 16,00 часа на 09.08.2018 г. на цена 10,00 лв. без ДДС, за всеки обект.
Заявления от кандидатите за участие да се приемат в Информационния център на община Черноочене до 16,00 часа на 10.08.2018 г.
Кандидатите за участие в търга да внасят депозитна вноска в размер 30 % върху началната тръжна цена в касата на общината или по банкова сметка на общината – „Инвестбанк“ АД, ФЦ Хасково, офис Кърджали, IBAN: BG69IORT80313307000003 ; BIC: IORTBGSF.
Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и съгласуване с общинската администрацията.

АЙДЪН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА