Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Решение за предварително съгласие за промяна предназначение и
учредяване на ограничени вещни права върху част от имот №081020 –
пасище, мера – общинска собственост по КВС на землище с.Габрово ,
общ.Черноочене и Разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за устано-
вяване на постоянен устройствен статут на съществуващото в имота
приемо-предавателно съоръжение /кула/ на GSM оператор

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Моля, на сесия на Общинския съвет, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1,ал.3,т.1, ал.4 и ал.5 от ЗСПЗЗ, да приемете Решение за изразяване на предварително съгласие за промяна предназначение и обяваване за частна общинска собственост и учредяване на ограничени вещни права върху част от имот №081020- пасище, мера по КВС на з-ще с.Габрово, общ.Черноочене, общинска собственост по чл.19 от ЗСПЗЗ, с площ 2.955дка според изработената съгласно чл.30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ скица-проект за делба на имота, и разрешение на основание чл. 124а от ЗУТ за изработване на ПУП-ПЗ за установяване на постоянен устройствен статут на съществуващото приемо-предавателно съоръжение /кула/ на GSM оператор съгласно предвижданията на влезлия в сила ОУП на община Черноочене.

С УВАЖЕНИЕ
КМЕТ НА ОБЩИНА:
/А. ОСМАН /
с.Черноочене
юли, 2018год.
proekt_reshenie_kula