Докладна записка

Материали до ОбС

от Айдън Ариф Осман – Кмет на община Черноочене област Кърджали

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план –
План за застрояване /ПУП – ПЗ/ на имоти №000418 и №000421 по КВС
на землище с.Каблешково , общ. Черноочене, собственост на Нури
Ахмед Мехмед за построяване на жилищна сграда.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Моля на сесия на Общинския съвет, на основание чл.21, ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а , ал.1 и ал.5 и 124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, да се вземе Решение , с което да се разреши на Нури Ахмед Мехмед да изработи проект на Подробен устройствен план – План за застрояване на собствените му имоти №000418- нива, осма категория при неполивни условия, с площ 799 кв.м. и №000421 – нива, осма категория при неполивни условия, с площ 1930 кв.м. по КВС на землище с.Каблешково, общ.Черноочене, с цел промяна предназначение на земеделската земя и построяване на жилищна сграда за нуждите на семейството му.
Имоти №000418 и №000421 по КВС на з-ще с.Каблешково се намират в предвидената в ОУП на община Черноочене зона за жилищно застрояване след промяна предназначение на земеделските земи, попадащи в нея.

Приложение: Скици на имоти №000418 и №000421 по КВС на з-ще с. Каблешково.

С УВАЖЕНИЕ
КМЕТ НА ОБЩИНА:
/А. ОСМАН /
с.Черноочене
юли, 2018год.
proekt_reshenie_nuri