Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Определяне на пазарни цени на ДМА за продажба.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4; чл. 35, ал.1; чл. 41, ал. 2 от ЗОС във връзка с чл. 33, ал.1, т.1; чл. 34, ал.1 и чл.43 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, предлагам на Общинския съвет за обсъждане и определяне на пазарни цени и продажба на ДМА общинска собственост:
1. Резервоар за гориво обем – 12 м.куб, оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 400,00 лв. /четиристотин лв. и 00 ст./. без ДДС.
2. Резервоар за гориво обем – 18 м.куб., оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 1025,00 лв. /хиляда двадесет и пет лв. и 00 ст./. без ДДС.

Предвид гореизложеното предлагам Общинския съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4; чл. 35, ал.1; чл. 41, ал. 2 от ЗОС във връзка с чл. 33, ал.1, т.1; чл. 34, ал.1 и чл.43 от НРПУРОС на Общински съвет – Черноочене, определя пазарни оценки за продажба на ДМА общинска собственост:
1. Резервоар за гориво обем – 12 м.куб., оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 400,00 лв. /четиристотин лв. и 00 ст./. без ДДС.
2. Резервоар за гориво обем – 18 м.куб., оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 1025,00 лв. /хиляда двадесет и пет лв. и 00 ст./. без ДДС.

Изготвил:
Ст. сп. „ОС”
/Й. Георгиев/
Съгласували:
Юрисконсулт:
/Н. Реджеб/
Директор-дирекция “СА”:
/Н. Салим/

С уважение,
АЙДЪН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА