Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Предоставяне на земеделски земи с признато право на собственост по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ /обн. – ДВ бр.62 от 2010 г./ на наследниците на Раиф Кадир Юсуф , бивш жител на с. Бостанци, общ. Черноочене

УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание §27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ /обн. – ДВ бр.62 от 2010 г./, Общинските съвети предоставят земи от общинския поземлен фонд при установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници.
Моля, предвид изложеното Общинският съвет – с. Черноочене да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ, чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ, във връзка с Докладна записка от Кмета на Общината по искане с вх.№24-00-155/09.07.2018 г. на Общинска служба по земеделие – с. Черноочене, Общински съвет – Черноочене

Р Е Ш И :

Предоставя на наследниците на Раиф Кадир Юсуф, бивш жител на с. Бостанци, общ. Черноочене с признато право на собственост, съгласно Решение №19/5 от 24.11.1997 г. на Общинска служба по земеделие – с. Черноочене, за възстановяване правото на собственост на земи в съществуващи или възстановими стари реални граници, следния имот от общинския поземлен фонд:
1. Проектен имот с № 000297, в землището на с. Бостанци, ЕКАТТЕ:05791, общ. Черноочене, с площ 0.193 дка, начин на трайно ползване – нива, категория на земята – VIII, в местността „Чаир ири”, при граници и съседи:
№000058. Нива на община село Черноочене.
№000039. Местен път на община село Черноочене.
№000298. Нива на община селоЧерноочене.
№000060. Пасище,мера на община село Черноочене.
Имотът е образуван от имот №000059
2. Проектен имот с №000058, в землището на с. Бостанци, ЕКАТТЕ:05791, общ. Черноочене, с площ 0.807 дка, начин на трайно ползване – нива, категория на земята – VIII, в местността „Чаир ири”, при граници и съседи:
№ 000039. Местен път на общинаселоЧерноочене.
№000059. Нива на община селоЧерноочене.
№ 000060. Пасище,мера на община село Черноочене.
№000262. Нива на наследниците на Рамадан Алиев Махмудов.
№000259. Нива на наследниците вна МусинМехмед Юсеин.
3. Проектен имот с №000034, в землището на с. Бостанци, ЕКАТТЕ: 05791, общ. Черноочене, с площ 1.000 дка, начин на трайно ползване – нива, категория на земята – VIII, в местността „Армут тарла”, при граници и съседи:
№000296. Нива-общински остатък.
№000020. Нива на наследниците на Аптурахман Аптиев Аптурахманов.
№000164. Пасище,мера-общински остатък.
№000018. Нива на ИбрамБекиров Реджебов.
Имотът еобразуванот Имот №000019.
4. Проектен имот с №000299, в землището на с. Бостанци, ЕКАТТЕ:05791, общ. Черноочене, с площ 2.001 дка, начин на трайно ползване – нива, категория на земята – VIII, в местността „Юртлък”, при граници и съседи:
№000048.Нива на Сюлейман Насуфов Еминов.
№000047.Нива на наследниците на Насуф Насъфов Еминов .
№000045.Пасище,мера-общкински остатък.
№000300.Нива-общински остатъ
Имотът е образуван от имот №000042.
5. Проектен имот с №000302, в землището на с. Бостанци, ЕКАТТЕ:05791, общ. Черноочене, с площ 1.999 дка, начин на трайно ползване – нива, категория на земята – VIII, в местността „Чешме ьнъ”, при граници и съседи:
№000303. Нива – общински остатък.
№000260. Нива на Юсуф Реджебов Халилов.
Имотът е образуван от имот №000056.
6. Проектен имот с №000301, в землището на с. Бостанци, ЕКТТЕ:05791, Общ. Черноочене,с площ 0.553 дка, начин на трайно ползване-нива,категория на земята –IХ , в местността ,,Балък”,при граници и съседи:
№000303. Нива –общински остатък.
№000259. Нива на наследниците на Мусин Мехмед Юсеин.
№000061. Нива –общински остатък.
№000055. Нива на наследниците на РамаданМюмвюнов Мехмедов.
Имотът е образуван от имот №000056.
7. Проектен имот с №000061, в землището на с. Бостанци, ЕКТТЕ:05791, Общ. Черноочене,с площ 0.447 дка, начин на трайно ползване – нива,категория на земята –VIII , в местността ,,Балък”,при граници и съседи:
№000039*.Местен път на община село Черноочене.
№000259. Нива на наследницитенаМусинМехмедЮсеин.
№000056. Нива-общински остатък.
№010013. Нива на наследниците наРамадан Мюмюнов Мехмедов.
8. Проектен имот с №000308, в землището на с. Бостанци, ЕКТТЕ:05791, Общ. Черноочене,с площ 2.000 дка, начин на трайно ползване-нива,категория на земята –IХ , в местността ,,Мезарлък”,при граници и съседи:
№000309. Нива –общински остатък.
№000151. Пасище,мера-общински остатък.
№000149. Нива на наследниците на Мехмед Бекиров Халилов.
№000136. Нива на наследницитена Байрам Зюлкеров Ибрямов.
Имотът е образуван от имот №000148.
9. Проектен имот с №000306, в землището на с. Бостанци, ЕКТТЕ:05791, Общ. Черноочене,с площ 1.000 дка, начин на трайно ползване – нива,категория на земята –VIII , в местността ,,Каваклък янъ”,при граници и съседи:
№000307. Нива-Общински остатък.
№000112.Нива на наследниците на Лятиф Юмер Емин.
№000116.Дере на община село Черноочене.
№000091.Пасище.мера-общински остатък.
№000093.Нива-общински остатък.
Имотът е образуван от имот №000092.
10. Проектен имот с №000318, в землището на с. Бостанци, ЕКТТЕ:05791. Общ. Черноочене,с площ 1.945 дка, начин на трайно ползване-нива,категория на земята –VIII , в местността ,,Адънлъ”,при граници и съседи:
№000139. Нива на наследниците на Мехмед Бекиров Халилов.
№000134. Нива на наследницитена Бекир Изетов Исмаилов.
№000137. Нива на Юсуф Реджебов Халилов.
№000143. Нива на Хайрие Забидова Ибрамова
11. Проектен имот с №000304, в землището на с. Бостанци, ЕКТТЕ:05791. Общ. Черноочене,с площ 2.000 дка, начин на трайно ползване – нива,категория на земята –VIII , в местността ,,Кючюк гору”,при граници и съседи:
№000305. Нива-общински остатък.
№000113. Нива на наследниците на Керим Османов Еминов.
№000100. Нива на наследницитена Мюмюн Османов Еминов.
№000099. Нива-общински остатък.
№000097.Нива на Юсуф Реджебов Халилов
№000091.Пасище.мера-общински остатък.
Имотът е образуванотимот №000096.

ИЗГОТВИЛ:
Старши спец. “Земеделие, гори и Екология“:
/Е. МУСТАФА/

СЪГЛАСУВАЛИ:
Д-р на дирекция „СА”:
/К. Нешад/

Юрисконсулт:
/Н. Реджеб/

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН
Кмет на Община Черноочене