Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Предоставяне на земеделски земи с признато право на собственост по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ /обн. – ДВ бр.62 от 2010 г./ на наследниците на Акиф Мехмедалиев Ахмедов, бивш жител на с. Габрово, общ. Черноочене

УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание §27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ /обн. – ДВ бр.62 от 2010 г./, Общинските съвети предоставят земи от общинския поземлен фонд при установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници.
Моля, предвид изложеното Общинският съвет – с. Черноочене да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ, чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ, във връзка с Докладна записка от Кмета на Общината по искане с вх.№24-00-156/09.07.2017 г на Общинска служба по земеделие – с. Черноочене, Общински съвет – Черноочене

Р Е Ш И :

Предоставя на наследниците на Акиф Мехмедалиев Ахмедов, бивш жител на с.Габрово, общ. Черноочене с признато право на собственост, съгласно Решение №04/260 от 07.06.1994 г. на Общинска служба по земеделие – с. Черноочене, за възстановяване правото на собственост на земи в съществуващи или възстановими стари реални граници, следния имот от общинския поземлен фонд:

1. Проектен имот с №086110, в землището на с.Габрово, ЕКАТТЕ:14221, общ. Черноочене, с площ 3.001 дка, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята -VIII, в местността „Дюлгер”, при граници и съседи:
№000004.Път II кл. на държавата.
№086004,Ливада на наследниците на Рамадан Насъфов Халилов..
№086051,нива на остатъчен поземлен фонд .
№086111,ливада на община село Черноочене.
№086047,Ливада-остатъчен поземлен фонд.
№086003.Ливада на наследниците на Осман Османов Алиев.
№086069.Нива-осттъчен поземлен фонд.
Имотът е образуван от имот №086050.

ИЗГОТВИЛ:
Старши спец. “Земеделие, гори и Екология“:
/Е. МУСТАФА/

СЪГЛАСУВАЛИ:

Д-р на дирекция „СА”:
/К. НЕШАД/
Юрисконсулт:
/Н. РЕДЖЕБ/

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН
Кмет на Община Черноочене