Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Предоставяне на земеделски земи с признато право на собственост по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ /обн. – ДВ бр.62 от 2010 г./ на наследниците на Емин Рамаданов Мехмедов , бивш жител на с. Черноочене, общ. Кърджали

УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание §27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ /обн. – ДВ бр.62 от 2010 г./, Общинските съвети предоставят земи от общинския поземлен фонд при установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници.
Моля, предвид изложеното Общинският съвет – с. Черноочене да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ, чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ, във връзка с Докладна записка от Кмета на Общината по искане с вх.№24-00-158/09.07.2018 г. на Общинска служба по земеделие – с. Черноочене, Общински съвет – Черноочене

Р Е Ш И :

Предоставя на наследниците на Емин Рамаданов Мехмедов, бивш жител на с. Черноочене, общ. Черноочене с признато право на собственост, съгласно Решение №10/79 от 05.10.1998 г и Решение №15/26 от 05.10.1998 г. на Общинска служба по земеделие – с. Черноочене, за възстановяване правото на собственост на земи в съществуващи или възстановими стари реални граници, следния имот от общинския поземлен фонд:
1. Проектен имот с № 000434, в землището на с. Каблешково, ЕКАТТЕ:35047, общ. Черноочене, с площ 0.500 дка, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята – VIII, в местността „Димен янъ”, при граници и съседи:
№000154. Нива на Мюмюн Шукри Мустафа.
№000156. Пасище, мера остатъчен ОБПФ.
№007011. Нива на остатъчен ОБПФ.
Имотът е образуван от имот №000142.

2. Проектен имот с №000228, в землището на с. Ябълчени, ЕКАТТЕ: 87103, общ. Черноочене, с площ 0.500 дка, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята – VIII, в местността „Чаир”, при граници и съседи:
№000229. Нива на остатъчен ОБПФ.
№000318. Нива на Дениз Реджебов Насъфов.

ИЗГОТВИЛ:
Старши спец. “Земеделие, гори и Екология“:
/Е. МУСТАФА/

СЪГЛАСУВАЛИ:

Д-р на дирекция „СА”:
/К. Нешад/
Юрисконсулт:
/Н. Реджеб/

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН
Кмет на Община Черноочене