Покана

Покани за заседания

с. Черноочене, 12.07.2018 година

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:

На 19.07.2018 година /четвъртък/, от 14,00 часа, в салона на читалище „Пробуда” – с.Черноочене, редовно заседание на Общински съвет – Черноочене при следния

ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка от Бедрие Яшар Газиюмер-председател на ОбС- Черноочене, относно отчет за дейността на Общински съвет –Черноочене и на неговите комисии за периода от началото на м.януари до края на м.юни 2018 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
2. Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно годишен отчет за изпълнението на бюджета, отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз и отчет за състоянието на общинския дълг на Община Черноочене за 2017 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
3. Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно актуализиране на поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене за 2018 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
4.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно актуализиране на План-сметка за дейностите по управление на отпадъците в Община Черноочене за 2018 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
5.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно насрочване на извънредно заседание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ООД, гр. Кърджали.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
6.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно решение за предоставяне за управление на нов актив “Допълнително водоснабдяване с.Дядовско” , общ.Черноочене, с подобекти Тръбен сондажен кладенец, Помпена станция и ограда на СОЗ-І, Напорен резервоар 100м3 и ограда на СОЗ, тласкателен водопровод и съоръжения по него, хранителен водопровод и вътрешна/селищна/ водопроводна мрежа в м.Незабравка км.Дядовско на “Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от “В и К” ООД, гр. Кърджали”.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
7.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно предоставяне на земеделски земи с признато право на собственост по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ /обн. – ДВ бр.62 от 2010 г./ на наследниците на Али Салифов Алиев , бивш жител на с. Патица, общ. Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

8.Допълнителни въпроси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС – ЧЕРНООЧЕНЕ:
/БEДРИЕ ГАЗИЮМЕР/