Докладна записка

Материали до ОбС

от Бедрие Яшар Газиюмер – Председател
на Общински съвет – Черноочене

ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет –Черноочене и на неговите комисии за периода от началото на м.януари до края на м.юни 2018 година.

Уважаеми дами и господа общински съветници!

Съгласно чл.27, ал.6 от ЗМСМА, председателят на общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии.
В изпълнение на тази разпоредба предлагам на вашето внимание отчет за дейността на Общински съвет – Черноочене и на неговите комисии за периода от началото на м.януари до края на м.юни 2018 година.

Уважаеми общински съветници!
Дами и господа!

През периода януари-юни 2018 година Общински съвет –Черноочене проведе общо 5 заседания съответно на следните дати:
– 08.01.2018 година;
– 30.01.2018 година;
– 12.03.2018 година;
– 10.04.2018 година;
– 29.05.2018 година.

За отчетния период няма отложени или провалени заседания на Общинския съвет поради липса на кворум.
Към Общински съвет – Черноочене има изградени пет постоянни комисии, както следва:
1.Комисия по финанси и бюджет, общинска собственост и стопанска политика.
2.Комисия по устройство на територията, благоустрояване на населените места и инфраструктура:
3.Комисия по законност, обществен ред и административно обслужване.
4.Комисия по образование, култура, социални дейности, спорт и туризъм.
5.Комисия по здравеопазване, екология и опазване на околната среда.
През отчетния период са проведени съвместни заседания на постоянните комисии към ОбС – Черноочене, както следва:
1.Комисия по финанси и бюджет, общинска собственост и стопанска политика-5;
2.Комисия по устройство на територията,благоустрояване на населените места и инфраструктура-5;
3.Комисия по законност, обществен ред и административно обслужване-5;
4.Комисия по образование, култура, социални дейности, спорт и туризъм-5;
5.Комисия по здравеопазване, екология и опазване на околната среда-5.

Проведено е 1 заседание на ПК за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси във връзка с имуществените декларации на кметовете на кметства.
През периода януари-юни 2018 година са приети общо 54 решения на Общинския съвет, които са свързани с разрешаването на проблеми от различно естество, а именно:
– общински бюджет – 2;
– стопанисване и управление на общинската собственост – 31;
– дейност на Общинския съвет – 9;
– във връзка с кандидатстване с проекти – 2;
– приемане и изменение на наредби на ОбС – 3;
– други – 7.
Взаимоотношенията с кмета на общината като орган на изпълнителната власт в общината са нормални, което предполага добра атмосфера и нормално функциониране на Общинския съвет. Няма отхвърлено предложение на кмета на общината, било за разглеждане, било за приемане като решение на общинската сесия. Съгласно чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА кметът на общината организира изпълнението на актовете на общинския съвет. От страна на кмета на общината няма върнати за ново обсъждане актове на Общинския съвет.
Със Заповед № РД- 09-75/28.03.2018 год. на Областния управител на област с административен център гр.Кърджали са върнати за ново обсъждане Решение №16 и Решение №17 от 12.03.2018 година на Общински съвет-Черноочене, които са приети повторно с Решение №35/10.04.2018 година.
През отчетния период по протест от Окръжна прокуратура-Кърджали са образувани административни производства и дела пред Административен съд – Кърджали срещу отделни текстове и разпоредби на поднормативни актове /наредби, правилници и др. / на Общинския съвет, като този процес продължава към момента.

Уважаеми дами и господа
общински съветници!

Предлагам на вашето внимание следното

проекто – решение :

На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – Черноочене приема отчета за дейността си и за работата на постоянните комисии за периода от м.януари до края на м.юни 2018 година.

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1.Справки – 2 броя;
2.Приложение – 1 брой.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЧЕРНООЧЕНЕ:
(БЕДРИЕ ГАЗИЮМЕР)

ПРИЛОЖЕНИЯ:

spr_pk

spr_zasedania

spravki