Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Решение за предоставяне за управление на нов актив “Допълнително водоснабдяване с.Дядовско” , общ.Черноочене, с подобекти Тръбен сондажен кладенец, Помпена станция и ограда на СОЗ-І, Напорен резервоар 100м3 и ограда на СОЗ, тласкателен водопровод и съоръжения по него, хранителен водопровод и вътрешна/селищна/ водопроводна мрежа в м.Незабравка км.Дядовско на “Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от “В и К” ООД, гр. Кърджали”

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Моля на сесия на Общинския съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 12, ал. 4 и чл.8
ал. 2 от Закона за общинската собственост ,Глава VI от Наредбата за реда за придобиване, управ-ление и разпореждане с общинската собственост на общ.Черноочене, и чл.10а, ал.4 т.2 от Закона за водите, да се вземе Решение за предоставяне за управление нов актив – строеж “ Допълнително водоснабдяване с.Дядовско”, общ.Черноочене, с подобекти Сондажен кладенец, Помпена станция и ограда СОЗ-І, намиращи се в ПИ№011763 с площ 108 кв.м.по КВС на з-ще с.Дядовско, с акт за публична общинска собственост №17/2011год., Напорен резервоар 100м3 и ограда на СОЗ в ПИ №011768 с площ 121кв.м. по КВС на з-ще с.Дядовско, с акт за публична общинска
собственост №16/2011год, тласкателен водопровод с дължина 552,27м, с шахта отток и шахта въздушник, хранителен водопровод и вътрешна /селищна/ водо-проводна мрежа в мах. Незабравка, км.Дядовско, общ.Черноочене на “Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от “ВиК” ООД, гр.Кърджали”, и за упъл-номощаването ми за извършване на необходимите действия и подписване на съответ- ните документи във връзка с процедурата по предоставяне за управление актива “До- пълнително водоснабдяване с.Дядовско”, общ.Черноочене, с подобекти Сондажен кладенец, Помпена станция и ограда СОЗ-І в ПИ №011763, Напорен резервоар100м3 и ограда СОЗ в ПИ №011768 по КВС на з-ще с.Дядовско, тласкателен водопровод с шахта отток и шахта въздушник, хранителен водопровод и вътрешна/селищна/ водо-проводна мрежа в м.Незабравка, км.Дядовско на “Асоциация по В и К на обособена-та територия, обслужвана от “В и К” ООД, гр. Кърджали”.
С УВАЖЕНИЕ
с.Черноочене КМЕТ НА ОБЩИНА:
28.06.2018год. /А. ОСМАН /

proect_resh_03072018