Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Актуализиране на поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене за 2018 година.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В процес на изпълнението на общинския бюджет на основание чл. 124, ал. 3 и в съответствие с чл. 128 от Закона за публичните финанси се налага актуализиране на поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене за 2018 година.
Съгласно поети ангажименти по сключени договори и открити процедури за изпълнение предлагам промяна и допълнение в поименния капиталов списък по източници на финансиране.
Да се направи намаление в размер на 308 300 лв. на заложените средства от републиканския бюджет за обектите: „Текущ ремонт на сграда кметство Комунига в УПИ XVI-101, кв. 22 по плана на с. Комунига, общ. Черноочене“ в размер на 273 100 лв., „Благоустрояване на улици с.Лясково, община Черноочене“ намаление в размер на 27 700 лв. и „Благоустрояване на улици с. Водач, община Черноочене“ намаление в размер на 7 500 лв. Намалените средства да бъдат пренасочени за финансиране на следните обекти:
– за обект: „Допълнително водоснабдяване на с. Габрово, общ. Черноочене“ – 40 000 лв.;
– за обект: „Частична реконструкция на водовземно съоръжение, хоризонтален отточен дренаж за водоснябдяване на с. Черноочене. обл. Кърджали“ – 50 000 лв.;
– за актуализация на обект: „Изграждане на канализация в с. Пряпорец, общ. Черноочене“ – 3 1000 лв.
– за финансиране на нов обект: „Корекция на част от дере – с. Каблешково с участък в кв. 67 по ПУП на с. Черноочене“ – 165 000 лв.;
– за финансиране на обект: Основен ремонт на общинска пътна мрежа, хориз. маркировка и знаци на територията на Община Черноочене: път (І-5 Хасково – Кърджали) – с. Ябълчене KRZ 2439; път (ІІ-58, Комунига – Тополово/ – Паничково) разклон с. Паничково KRZ 2437; път (ІІ-58, Комунига – п.к. Паничково/ Йончево) разклон с. Йончево KRZ 2442; път /ІІ-58/ Комунига – мах. Пошево KRZ 3458; път (ІІ-58, Габрово – Комунига/ – Черна нива – Ново селище – Бакалите /KRZ 1343) разклон с. Черна нива KRZ 2435; път (ІІ-58, Черноочене – Габрово) разклон с. Габрово; път разклон с. Даскалово KRZ 1444 (ІІ-58, Черноочене – Габрово/Даскалово – Зимница – Дядовско/ KRZ 1432); път разклон с. Божурци KRZ 2454 (KRZ 1432, Черноочене – Житница/-Божурци); път разклон KRZ 1434 (KRZ 1433, Черноочене – Севдалина / Бели вир – Яворово); път разклон с. Каблешково KRZ 2448 (KRZ 1432, Черноочене – Житница); път разклон с. Патица KRZ 2431 /І-5/, Черноочене – Черна скала/ – 22 300 лв.;
Предвид корекцията в източника на финансиране от републиканския бюджет се налага и актуализация в обектите финансирани с местни приходи и приходи от „Постъпления от продажба на нефинансови активи“ – параграф 40-00, както следва:
1. Заложените средства от параграф 40-00 „Постъпления от продажба на нефинансови активи“ за обект: „Основен ремонт на общинска пътна мрежа, хориз. маркировка и знаци на територията на Община Черноочене: път (І-5 Хасково – Кърджали) – с. Ябълчене KRZ 2439; път (ІІ-58, Комунига – Тополово/ – Паничково) разклон с. Паничково KRZ 2437; път (ІІ-58, Комунига – п.к. Паничково/ Йончево) разклон с. Йончево KRZ 2442; път /ІІ-58/ Комунига – мах. Пошево KRZ 3458; път (ІІ-58, Габрово – Комунига/ – Черна нива – Ново селище – Бакалите /KRZ 1343) разклон с. Черна нива KRZ 2435; път (ІІ-58, Черноочене – Габрово) разклон с. Габрово; път разклон с. Даскалово KRZ 1444 (ІІ-58, Черноочене – Габрово/Даскалово – Зимница – Дядовско/ KRZ 1432); път разклон с. Божурци KRZ 2454 (KRZ 1432, Черноочене – Житница/-Божурци); път разклон KRZ 1434 (KRZ 1433, Черноочене – Севдалина / Бели вир – Яворово); път разклон с. Каблешково KRZ 2448 (KRZ 1432, Черноочене – Житница); път разклон с. Патица KRZ 2431 /І-5/, Черноочене – Черна скала/“ в размер на 100 000 лв. да бъдат пренасочени за финансиране на обект: „Ремонт на сграда кметство Комунига в УПИ XVI-101, кв. 22 по плана на с. Комунига, общ. Черноочене“
2. Заложените средства от собствени средства (местни приходи), които представляват намаление от обекти: „Допълнително водоснабдяване на с. Габрово, общ. Черноочене“ в размер на 40 000 лв., „Частична реконструкция на водовземно съоръжение, хоризонтален отточен дренаж за водоснябдяване на с. Черноочене. обл. Кърджали“ в размер на 50 000 лв. и от изведения обект: „Закупуване на автовишка“ в размер на 8 000 лв. да бъдат пренасочени за финансиране на обект: „Ремонт на сграда кметство Комунига в УПИ XVI-101, кв. 22 по плана на с. Комунига, общ. Черноочене“.
След направените промени в поименния капиталов списък по източници на финансиране изведен е обект: „Закупуване на автовишка“ със стойност 10 000 лв.
Предлагам за актуализация нов обект: „Закупуване на стопански инвентар“ с обща стойност 2 000 лв., с източник на финансиране от собствени средства (местни приходи).

От направените актуализации по обекти настъпва промяна в обема на следните обекти:
– „Текущ ремонт на сграда кметство Комунига в УПИ XVI-101, кв. 22 по плана на с. Комунига, общ. Черноочене“ намаление в размер на 273 100 лв.
– обект: „Ремонт на сграда кметство Комунига в УПИ XVI-101, кв. 22 по плана на с. Комунига, общ. Черноочене“ увеличение в размер на 198 000 лв,
– обект: „Корекция на част от дере – с. Каблешково с участък в кв. 67 по ПУП на с. Черноочене“ увеличение в размер на 165 000 лв.;
– обект: „Изграждане на канализация в с. Пряпорец, общ. Черноочене“ увеличение в рамер на 31 000 лв,
– обект: „Закупуване на автовишка“ намаление в размер на 10 000 лв.;
– обект: „Благоустрояване на улици с.Лясково, община Черноочене“ намаление в размер на 27 700 лв.
– обект: „Благоустрояване на улици с. Водач, община Черноочене“ намаление в размер на 7 500 лв.
– обект: „Закупуване на стопански инвентар“ увеличение в размер на 2 000 лв;
– обект: Основен ремонт на общинска пътна мрежа, хориз. маркировка и знаци на територията на Община Черноочене: път (І-5 Хасково – Кърджали) – с. Ябълчене KRZ 2439; път (ІІ-58, Комунига – Тополово/ – Паничково) разклон с. Паничково KRZ 2437; път (ІІ-58, Комунига – п.к. Паничково/ Йончево) разклон с. Йончево KRZ 2442; път /ІІ-58/ Комунига – мах. Пошево KRZ 3458; път (ІІ-58, Габрово – Комунига/ – Черна нива – Ново селище – Бакалите /KRZ 1343) разклон с. Черна нива KRZ 2435; път (ІІ-58, Черноочене – Габрово) разклон с. Габрово; път разклон с. Даскалово KRZ 1444 (ІІ-58, Черноочене – Габрово/Даскалово – Зимница – Дядовско/ KRZ 1432); път разклон с. Божурци KRZ 2454 (KRZ 1432, Черноочене – Житница/-Божурци); път разклон KRZ 1434 (KRZ 1433, Черноочене – Севдалина / Бели вир – Яворово); път разклон с. Каблешково KRZ 2448 (KRZ 1432, Черноочене – Житница); път разклон с. Патица KRZ 2431 /І-5/, Черноочене – Черна скала/ намаление в размер на 77 700 лв.
След направената актуализация общата стойност на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене през 2018 година остава непроменена.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Неразделна част от настоящата докладна записка е Приложение 1 Актуализиране поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на ДМА и НДМА и за проучвателни и проектни работи от Община Черноочене за 2018 г.
Предвид гореизложеното предлагам на Общински съвет – Черноочене да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 3 и чл. 127 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл.30, ал. 3 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Черноочене, Общински съвет – Черноочене одобрява компенсирани промени между показатели на капиталови разходи, както и между отделни обекти, финансирани със средствата от целевата субсидия по чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018г. и на капиталови разходи финансирани с общински средства съгласно Приложение 1.

Изготвил:
Мюмюн Бекир
Главен специалист „Бюджет”

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН
Кмет на Община Черноочене

Съгласувал:
Неджатин Салим
Директор дирекция „Обща администрация”

Севинч Мехмед
Главен счетоводител

Наим Реджеб
Юрисконсулт

Приложение:
KAPITALOVI RAZHODI_Aktual_ya_062018