Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Предоставяне на земеделски земи с признато право на собственост по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ /обн. – ДВ бр.62 от 2010 г./ на наследниците на Али Салифов Алиев , бивш жител на с. Патица, общ. Черноочене

УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание §27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ /обн. – ДВ бр.62 от 2010 г./, Общинските съвети предоставят земи от общинския поземлен фонд при установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници.
Моля, предвид изложеното Общинският съвет – с. Черноочене да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ, чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ, във връзка с Докладна записка от Кмета на Общината по искане с вх.№24-00-123/06.06.2018 г на Общинска служба по земеделие – с. Черноочене, Общински съвет – Черноочене

Р Е Ш И :

Предоставя на наследниците на Али Салифов Алиев, бивш жител на с. Патица, общ. Черноочене с признато право на собственост, съгласно Решение №43/40 от 16.04df.1993 г. на Общинска служба по земеделие – с. Черноочене, за възстановяване правото на собственост на земи в съществуващи или възстановими стари реални граници, следния имот от общинския поземлен фонд:

1. Проектен имот с № 014081, в землището на с. Патица, ЕКАТТЕ:55568, общ. Черноочене, с площ 2.998 дка, начин на трайно ползване – нива, категория на земята – VIII, в местността „Янък тарла”, при граници и съседи:
№014082. Нива на община село Черноочене.
Имотът е образуван от имот №014080.
2. Проектен имот с №019050, в землището на с. Патица, ЕКАТТЕ: 55568, общ. Черноочене, с площ 3.999 дка, начин на трайно ползване – нива, категория на земята – VIII, в местността „Балък дорсу”, при граници и съседи:
№019051. Нива на община село Черноочене.
№000010. Местен път на община село Черноочене.
№019052. Нива на община село Черноочене.
№019006. Нива на наследниците на Юмер Мюмюн Юмер.
№019052. Нива на община село Черноочене.
№019007. Пасище,мера на общинасело Черноочене.
Имотът е образуван от имот №019045.
3. Проектен имот с №014035, в землището на с. Патица, ЕКАТТЕ:55568, общ. Черноочене, с площ 1.001 дка, начин на трайно ползване – нива, категория на земята – VIII, в местността „Дюз”, при граници и съседи:
№ 014080. Нива на община село Черноочене.
№014036. Нива на наследниците на Раиф Алиев Османов.

ИЗГОТВИЛ:
Старши спец. “Земеделие, гори и Екология“:

/Е. Мустафа/
СЪГЛАСУВАЛИ:
Д-р на дирекция „СА”:

/К. Нешад/
Юрисконсулт:
/Н. Реджеб/

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН
Кмет на Община Черноочене