Покана

Съобщения

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл. 38, ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане и отчитане на общинския бюджет, Председателя на общински съвет – с. Черноочене КАНИ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ на публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета, отчета за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз и отчета за състоянието на общинския дълг на Община Черноочене за 2017 година.
Публичното обсъждане ще се проведе на 27.06.2018 година (сряда) от 11:00 часа в залата на НЧ „Пробуда 1952” с. Черноочене.

19.06.2018 г.

БЕДРИЕ ГАЗИЮМЕР
Председател на Об. Съвет – Черноочене