Съобщение по чл. 66 от АПК

Съобщения

ОТНОСНО: Започване на производство за издаване на заповед за завземане на безстопанствени недвижими имот.

На основание чл. 66 от АПК се уведомяват ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, че на 05.06.2018 год. е започнало административно производство за издаване на заповед за завземане на безстопанствени имоти, находящи се на територията на Община Черноочене, а именно:
1. Масивна сграда със застроена площ 778,00 кв. м. в парцел №2 от парцеларния план на стопански двор с. Комунига, общ. Черноочене, обл. Кърджали.
2. Масивна сграда със застроена площ 778,00 кв. м. в парцел №3 от парцеларния план на стопански двор с. Комунига, общ. Черноочене, обл. Кърджали.
3. Масивна сграда със застроена площ 770,00 кв. м. в парцел №4 от парцеларния план на стопански двор с. Комунига, общ. Черноочене, обл. Кърджали.

По реда на чл. 68 от АПК, заинтересованите лица и техните организации имат право на достъп до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт.
На основание чл. 69 от АПК, заинтересованите лица в производството по издаването на акта могат да участват в него чрез писмени предложения и възражения, в рамките на един месец, считано от датата на тази обява.
На основание чл. 74 и във връзка с чл. 34 от АПК, заинтересованите лица имат право да преглеждат документите по преписката, както и да си правят бележки и извадки или според техническите възможности – копия за тяхна сметка.
Заповедта за завземане ще бъде издадена след като се изяснят фактите и обстоятелствата от значение за случая и се обсъдят предложенията и възраженията на заинтересованите граждани и техните организации и ще бъде съобщена по реда, по който е направено уведомяването по чл. 66 от АПК. Ако в производството са участвали чрез предложения, възражения или по друг начин отделни заинтересовани лица или организации, на тях ще им се изпрати отделно съобщение за издаване на акта.

АЙДЪН ОСМАН:
Кмет на Община Черноочене