Покана

Покани за заседания

с. Черноочене, 22.05.2018 година

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:

На 29.05.2018 година /вторник/, от 14,00 часа, в салона на читалище „Пробуда” – с.Черноочене, редовно заседание на Общински съвет – Черноочене при следния

ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка от Селями Бейсим Мустафа–зам.-кмет на община Черноочене, относно приемане на годишен план за развитие на социални услуги в Община Черноочене през 2019 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
2.Докладна записка от Бедрие Яшар Газиюмер-председател на ОбС- Черноочене, относно приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Черноочене за 2018 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
3.Предложение от Бедрие Яшар Газиюмер-председател на ОбС- Черноочене, относно избиране на Постоянна комисия на ОбС – Черноочене във връзка със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
4.Докладна записка от Бедрие Яшар Газиюмер-председател на ОбС- Черноочене, относно утвърждаване на образци на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
5.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно упълномощаване на представител на община Черноочене за участие в извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциация по ВиК – Кърджали“ и определяне на позицията и мандата по точки, посочени в дневния ред на заседанието.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
6.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Черноочене през 2018 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
7.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
8.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно продажба на застроен поземлен имот на собственик на законно построена сграда в имот – частна общинска собственост по експертна пазарна оценка.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
9.Докладна записка от Айдн Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно продажба на застроен поземлен имот на собственик на законно построена сграда в имот – частна общинска собственост по експертна пазарна оценка.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
10.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно удължаване срока на договор за наем на земеделска земя.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
11.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно кандидатстване с проект „Рехабилитация на вътрешна улична мрежа, тротоари и принадлежностите към тях в населените места на територията на община Черноочене“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
12.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно кандидатстване с проект „Реконструкция  на СУ „Христо Смирненски“ – с. Черноочене, включващо: модернизация  и внедряване на мерки за енергийна ефективност  на   сградния фонд и благоустрояване на дворни площи по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
13.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно кандидатстване с проект „Обновяване на площи за широко обществено ползване на територията на община Черноочене“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

14.Допълнителни въпроси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС – ЧЕРНООЧЕНЕ:
/БEДРИЕ ГАЗИЮМЕР/