Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Реконструкция на СУ „Христо Смирненски“ с. Черноочене, включващо: модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградния фонд и благоустрояване на дворни площи по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Уважаеми съветници,

Във връзка с кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. с проект: „Реконструкция на СУ „Христо Смирненски“ с. Черноочене, включващо: модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградния фонд и благоустрояване на дворни площи“
Предлагам на Общински съвет на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА:
1. Да потвърди с решение, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на община Черноочене за периода 2014 – 2020 г. и е включен в Програмата за реализация на ОПР в Приоритет 1 – Инвестиции в линейна и обществена инфраструктура, Специфична цел 1 – Образователна инфраструктура.

2. Да даде съгласие за кандидатстване по реда и условията по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.002 – Училище „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. с проект „Реконструкция на СУ „Христо Смирненски“ с. Черноочене, включващо: модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградния фонд и благоустрояване на дворни площи“
3. Да упълномощи Кмета на община Черноочене да подписва всички необходими документи, които следва да бъдат представени от община Черноочене с проектните предложения, съгласно изискванията на Поканата и други разпоредби на Управляващия орган.

Предлагам на Общински съвет Черноочене на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА да приеме следното решение:
1. Потвърждава, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на община Черноочене за периода 2014 – 2020 година и е включен в Програмата за реализация на ОПР в Приоритет 1 – Инвестиции в линейна и обществена инфраструктура, Специфична цел 1 – Образователна инфраструктура.
2. Дава съгласие да кандидатства по реда и условията по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.002 – Училище „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. с проект „Реконструкция на СУ „Христо Смирненски“ с. Черноочене, включващо: модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградния фонд и благоустрояване на дворни площи“.
3. Упълномощава, Кмета на община Черноочене да подписва всички необходими документи, които следва да бъдат представени от община Черноочене с проектните предложения, съгласно изискванията на Поканата и други разпоредби на Управляващия орган.

С уважение,
Айдън Осман
Кмет на Община Черноочене