Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Рехабилитация на вътрешна улична мрежа, тротоари и принадлежностите към тях в населените места на територията на община Черноочене“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Уважаеми съветници,

Във връзка с кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор на проектни предложения№ BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. с проект: „Рехабилитация на вътрешна улична мрежа, тротоари и принадлежностите към тях в населените места на територията на община Черноочене“:
• Подобект: ”Рехабилитация на улица „Първа“ в с. Габрово от кръстовище на републикански път II-58 (Конуш -Черноочене)-Комунига-Тополово-Асеновград при о.т. 28 до кръстовище с улица „Шеста“ в с. Габрово“
• Подобект: ”Рехабилитация на улица „Първа“ в с. Комунига от кръстовище на републикански път II-58 (Конуш -Черноочене)-Комунига-Тополово-Асеновград при о.т.8 до о.т30“ .
• Подобект: ”Рехабилитация на улица „Първа“ в с. Петелово от кръстовище на републикански път III-506 (Димитровград- Хасково)-Добрич-Горски извор-Светлина-Сусам-Хасковски минерални бани-Караманци-Петелово – (Конуш-Черноочене) при о.т.90 до о.т. 78“
• Подобект: ”Рехабилитация на улица „Шеста“ в с. Среднево от кръстовище на републикански път III-5071 „Чифлик- Мургово – Горна Крепост- Стремци – Три могили–Драганово – Черноочене“ при о.т.175 до о.т. 168“
• Подобект: ”Рехабилитация на улица в с. Драганово от кръстовище на републикански път III-5071 „Чифлик- Мургово – Горна Крепост- Стремци – Три могили–Драганово – Черноочене“ при о.т.11 до о.т.3“
• Подобект: ”Рехабилитация на улица „Пета“ в с. Пряпорец от кръстовище на републикански път III-5071 „Чифлик- Мургово – Горна Крепост- Стремци – Три могили–Драганово – Черноочене“ при о.т.12 до о.т.21.“
• Подобект: ”Рехабилитация на улица в с. Паничково от кръстовище на републикански път II-58 (Конуш -Черноочене)-Комунига-Тополово-Асеновград при о.т 10 до о.т. 5“
• Подобект: „Улично благоустрояване в кв.4, с. Черноочене от кръстовище на републикански път III-5071 „Чифлик- Мургово – Горна Крепост- Стремци – Три могили–Драганово – Черноочене“ при о.т. 65 до о.т. 25.“

Предлагам на Общински съвет на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА:
1. Да потвърди с решение, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на община Черноочене за периода 2014 – 2020 г. и е включен в Програмата за реализация на ОПР в Приоритет 1 – Инвестиции в линейна и обществена инфраструктура, Специфична цел 7 – Благоустрояване и енергийна ефективност.
2. Да даде съгласие за кандидатстване с проект „Рехабилитация на вътрешна улична мрежа, тротоари и принадлежностите към тях в населените места на територията на община Черноочене“
• Подобект: ”Рехабилитация на улица „Първа“ в с. Габрово от кръстовище на републикански път II-58 (Конуш -Черноочене)-Комунига-Тополово-Асеновград при о.т. 28 до кръстовище с улица „Шеста“ в с. Габрово“
• Подобект: ”Рехабилитация на улица „Първа“ в с. Комунига от кръстовище на републикански път II-58 (Конуш -Черноочене)-Комунига-Тополово-Асеновград при о.т.8 до о.т30“ .
• Подобект: ”Рехабилитация на улица „Първа“ в с. Петелово от кръстовище на републикански път III-506 (Димитровград- Хасково)-Добрич-Горски извор-Светлина-Сусам-Хасковски минерални бани-Караманци-Петелово – (Конуш-Черноочене) при о.т.90 до о.т. 78“
• Подобект: ”Рехабилитация на улица „Шеста“ в с. Среднево от кръстовище на републикански път III-5071 „Чифлик- Мургово – Горна Крепост- Стремци – Три могили–Драганово – Черноочене“ при о.т.175 до о.т. 168“
• Подобект: ”Рехабилитация на улица в с. Драганово от кръстовище на републикански път III-5071 „Чифлик- Мургово – Горна Крепост- Стремци – Три могили–Драганово – Черноочене“ при о.т.11 до о.т.3“
• Подобект: ”Рехабилитация на улица „Пета“ в с. Пряпорец от кръстовище на републикански път III-5071 „Чифлик- Мургово – Горна Крепост- Стремци – Три могили–Драганово – Черноочене“ при о.т.12 до о.т.21.“
• Подобект: ”Рехабилитация на улица в с. Паничково от кръстовище на републикански път II-58 (Конуш -Черноочене)-Комунига-Тополово-Асеновград при о.т 10 до о.т. 5“
• Подобект: „Улично благоустрояване в кв.4, с. Черноочене от кръстовище на републикански път III-5071 „Чифлик- Мургово – Горна Крепост- Стремци – Три могили–Драганово – Черноочене“ при о.т. 65 до о.т. 25.“
по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
3. Да упълномощи Кмета на община Черноочене да подписва всички необходими документи, които следва да бъдат представени от община Черноочене с проектните предложения, съгласно изискванията на Поканата и други разпоредби на Управляващия орган.

Предлагам на Общински съвет Черноочене на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА да приеме следното решение:
1. Потвърждава, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на община Черноочене за периода 2014 – 2020 година и е включен в Програмата за реализация на ОПР в Приоритет 1 – Инвестиции в линейна и обществена инфраструктура Специфична цел 7 – Благоустрояване и енергийна ефективност.

2. Дава съгласие за кандидатстване с проект „Рехабилитация на вътрешна улична мрежа, тротоари и принадлежностите към тях в населените места на територията на община Черноочене“
• Подобект: ”Рехабилитация на улица „Първа“ в с. Габрово от кръстовище на републикански път II-58 (Конуш -Черноочене)-Комунига-Тополово-Асеновград при о.т. 28 до кръстовище с улица „Шеста“ в с. Габрово“
• Подобект:”Рехабилитация на улица „Първа“ в с. Комунига от кръстовище на републикански път II-58 (Конуш -Черноочене)-Комунига-Тополово-Асеновград при о.т.8 до о.т30“ .
• Подобект:”Рехабилитация на улица „Първа“ в с. Петелово от кръстовище на републикански път III-506 (Димитровград- Хасково)-Добрич-Горски извор-Светлина-Сусам-Хасковски минерални бани-Караманци-Петелово – (Конуш-Черноочене) при о.т.90 до о.т. 78“
• Подобект:”Рехабилитация на улица „Шеста“ в с. Среднево от кръстовище на републикански път III-5071 „Чифлик- Мургово – Горна Крепост- Стремци – Три могили–Драганово – Черноочене“ при о.т.175 до о.т. 168“
• Подобект:”Рехабилитация на улица в с. Драганово от кръстовище на републикански път III-5071 „Чифлик- Мургово – Горна Крепост- Стремци – Три могили–Драганово – Черноочене“ при о.т.11 до о.т.3“
• Подобект:”Рехабилитация на улица „Пета“ в с. Пряпорец от кръстовище на републикански път III-5071 „Чифлик- Мургово – Горна Крепост- Стремци – Три могили–Драганово – Черноочене“ при о.т.12 до о.т.21.“
• Подобект:”Рехабилитация на улица в с. Паничково от кръстовище на републикански път II-58 (Конуш -Черноочене)-Комунига-Тополово-Асеновград при о.т 10 до о.т. 5“
• Подобект: „Улично благоустрояване в кв.4, с. Черноочене от кръстовище на републикански път III-5071 „Чифлик- Мургово – Горна Крепост- Стремци – Три могили–Драганово – Черноочене“ при о.т. 65 до о.т. 25.“
по Процедура чрез подбор на проектни предложения№ BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
3.Упълномощава, Кмета на община Черноочене да подписва всички необходими документи, които следва да бъдат представени от община Черноочене с проектните предложения, съгласно изискванията на Поканата и други разпоредби на Управляващия орган.

С уважение,
Айдън Осман
Кмет на Община Черноочене