Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО:Удължаване срока на договор за наем на земеделска земя.

УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка с постъпила молба от Георги Бориславов Христов наемател по договор № 18 / 2015 година за наем на Общинска земеделска земя, находящ се в землището на село Пчеларово, поземлен имот № 149020, с площ 23,283 дка., категория VІІ-ма, начин на трайно ползване“Нива“ ,предлагам на Общинския съвет на основание чл.21,ал.1,т. 8 от ЗМСМА, и § 78, ал.2 от ПЗР от ЗОС, да приеме следното решение:

1. Дава съгласие за удължавана срока на договора за наем № 18/ 2015 год., сключен с Георги Бориславов Христов наемател на Общинска земеделска земя, находящ се в землището на село Пчеларово, поземлен имот № 149020, с площ 23,283 дка., категория VІІ-ма, начин на трайно ползване“Нива“ за срок от 3 години считано от 14-05-2021 година.
2. Определя годишна наемна цена в размер на 393,49 лева , считано от 14-05-2021 година.
3. Възлага на Кмета на общината в едномесечен срок от влизане в сила на настоящето решение да сключи анекс към договор № 18 от 2015год.

Съгласувал:

/ Н. Реджеб /
Юрисконсулт

КМЕТ НА ОБЩИНА:
/ АЙДЪН ОСМАН /